Faceți căutări pe acest blog

sâmbătă, 19 ianuarie 2013

Ionuț Hens - Legea naturală și normele canoniceLegea naturală și normele canonice

Lucrare realizată de  Ionuț Hens


  INTRODUCERE

        
Această lucrare are ca temă legătura dintre Legea naturală și legea bisericească, fapt ce reiese și din titlul acestei lucrări de seminar. Lucrarea este structurată pe 3 capitole mari, fiecare cu o temă separată, care reiese și din titlul fiecărui capitol, precedate de o scurtă introducere, iar la final câteva concluzii finale ale lucrării.
În primul capitol m-am oprit asupra Legii naturale pe care am prezentat-o prin intermediul Revelației divine. Prezentarea Revelației divine am împărțit-o în 2 subcapitole, Revelația naturală și Revelația supranaturală, cu cele două căi de transmitere ale sale : Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție.
Capitolul al doilea are ca temă, legea bisericească. Am început prin prezentarea câtorva noțiuni introductive și date istorice despre apariția legii bisericești și factorii care au determinat apariția legii bisericești.
Ultimul capitol al lucrării mele are ca temă legătura dintre cele 2 capitole anterioare și dintre temele abordate mai sus : Revelația dumnezeiască și legile bisericești.
Lucrarea își propune să răspundă la câteva întrebări : Ce este Revelația dumnezeiască ? ; De câte feluri este această Revelație ? ; Ce reprezintă legea bisericească ? ; În ce condiții a apărut această lege bisericească ? Există vreo legătură între Revelația între Revelația dumnezeiască și legea bisericească ? Care este această legătură ?
Răspunsurile la aceste întrebări se regăsesc în cuprinsul lucrării și alcătuiesc conținutul acesteia, fiind practic scheletul pe care a fost alcătuită această lucrare.

CAPITOLUL  I

 

1.     REVELAȚIA DUMNEZEIASCĂ


Revelația ( de la latinescu revelo, revelatio = a descoperi, descoperire) sau descoperirea dumnezeiască este acțiunea prin care Dumnezeu Se descoperă, adică Se face cunoscut pe Sine oamenilor, arătându-le acestora voința și planurile Sale în legătură cu lumea și cu oamenii. Dacă nu ar exista Revelație, cunoașterea lui Dumnezeu n-ar fi posibilă oamenilor, deoarece, El fiind o ființă spirituală, nu poate fi cunoscut prin simțuri. Prin acțiunea revelației, Dumnezeu Se coboară la om, împărtășindu-i acestuia, pe măsura lui de înțelegere, cunoștințe despre Sine, despre voința și planurile Sale.
Revelația divină este absolut necesară omului, deoarece fără ea n-ar putea cunoaște nimic despre Ființa divină și din voia Sa și astfel n-ar putea să-și îndeplinească scopul ultim pentru care a fost creat. Scopul ultim al omului fiind preamărirea lui Dumnezeu și dobândirea fericirii veșnice, acesta n-ar putea fi îndeplinit de om dacă nu L-ar cunoaște pe Dumnezeu, precum ne spune Însuși Mântuitorul Hristos : „Și aceasta este viața veșnică să Te cunoască pe Tine, singurul și adevăratul Dumnezeu, și pe Iisus Hristos pe Care L-ai trimis” (Ioan 17,3).[1]
Spre deosebire de alte religii, religia creștină Îl concepe pe Dumnezeu ca fiind o ființă personală care nu rămâne indiferentă față de creaturile Sale, ci stă în legătură cu ele și îndeosebi cu omul, coroana creațiunii. Dumnezeu Se descoperă oamenilor, pentru ca aceștia să poată cunoaște măcar în parte ceva din ființa Sa, de asemenea să-I poată cunoaște voia și planurile Sale în legătură cu creatura și îndeosebi în legătură cu El.
Întreaga viață și lucrare a Bisericii se desfășoară pe temeiurile ei de credință, cuprinse în Revelație, adică în Sfânta Scriptură și în Sfânta Tradiție.[2] Biserica Ortodoxă nu face deosebire între Revelația naturală și cea supranaturală. Revelația naturală este cunoscută și înțeleasă deplin în lumina Revelației supranaturale sau Revelația naturală este menținută și dată de Dumnezeu în continuare printr-o acțiune a Lui mai presus de natură. Sfântul Maxim Mărturisitorul afirmă că Revelația supranaturală nu este decât încorporarea celei naturale în persoane și acțiuni istorice. Revelația supranaturală restabilește numai direcția și dă un ajutor mai hotărât mișcării întreținute în lume de Dumnezeu prin Revelația naturală. La început, Revelația naturală nu era despărțită de o Revelație supranaturală, Revelația supranaturală pune doar în lumină mai clară însăși Revelația naturală.[3]

 

2.     Revelația naturală

Omul ca ființă rațională este în măsură să raționeze și să judece și prin aceasta să ajungă la anumite concluzii asupra celor ce observă că există și se petrec în jurul său, în lume, în univers. Astfel, din observarea regularității cu care se desfășoară fenomenele naturii, din observarea propriei sale vieți interioare, din tot ce vede că se petrece în societate, în istorie și în lume, își poate da seama, prin cugetare, că toate aceste fenomene, toate aceste realități cu care vine în contact nu pot fi produsul întâmplării, nu există de la sine, nu se petrec oricum, ci se desfășoară după anumite legi, ceea ce îl face să ajungă la concluzia că ele sunt opera unei ființe atotputernice, atotînțelepte și atotperfecte, care este creatorul și susținătorul acestora.
Acest adevăr îl exprimă și psalmistul prin cuvintele : cerurile spun mărirea lui Dumezeu și facerea mâinilor Lui o vestește tăria” (Ps. 18, 1), iar Sfântul Apostol Pavel spune : „pentru că ceea ce este cunoscut despre Dumnezeu este vădit între ei, căci Dumnezeu le-a arătat lor. Într-adevăr, însușirile Lui cele nevăzute, puterea lui cea veșnică și dumnezeirea Lui se văd, prin cugetare, din făpturi, de la zidirea lumii...” (Romani 1,19-20). Această revelație este totuși insuficientă pentru cunoașterea lui Dumnezeu, căci pe temeiul ei omul poate ști doar atât : că Dumnezeu există ca o ființă cu putere veșnică, despre a cărei măreție și putere vorbește întreaga Sa creatură.[4]
Potrivit credinței noastre, conținutul Revelației naturale este cosmosul și omul dotat cu rațiune, cu conștiință și libertate, ultimul fiind nu numai obiect de cunoscut al acestei revelații, ci și subiect al cunoașterii ei. Atât omul, cât și cosmosul sunt produsul unui act de creație mai presus de natură al lui Dumnezeu și sunt menținuți de Dumnezeu printr-o acțiune de conservare, care de asemenea are un caracter supranatural. Fiind singura ființă din lume conștientă de sine, omul este totodată conștiința lumii și factorul de valorificare a raționalității lumii și de prelucrare a ei în favoarea noastră, iar prin aceasta, de autoformare conștientă a noastră.[5]
Faptul că lumea se luminează în om și pentru om și prin om, arată că lumea e pentru om, nu omul pentru lume, dar faptul că omul însuși, luminând lumea, se luminează pe sine pentru sine prin lume, arătă că și lumea e necesară pentru om. Potrivit concepției noastre, noi suntem făcuți pentru eternitate, pentru că noi aspirăm ca niște înăbușiți după infinitate, după absolut. În eternitatea ființei noastre se luminează la nesfârșit sensul tuturor, ca conținuturi de continuă îmbogățire și adâncire a conștiinței noastre eterne. Noi trebuie să vedem scopul ființei proiectat dincolo de viața noastră terestră, trecătoare, căci dacă moartea ar încheia definitiv existeța noastră, noi nu am mai fi un scop în sine, ci un mijloc într-un proces inconștient al naturii.[6]

 

3.     Revelația supranaturală

Revelația supranaturală o completează pe cea naturală, dându-i omului posibilitatea de a-L cunoaște pe Dumnezeu  mai deplin în lucrările Lui, dar numai atât cât îi este necesar omului pentru mântuire. Fără Revelația supranaturală, omul n-ar fi putut-o înțelege pe cea naturală, încât abia Revelația supranaturală primordială făcută primei perechi de oameni deschide calea pentru cea naturală. Astfel, revelația naturală se precizează și se completează prin Revelația supranaturală, care culminează în Iisus Hristos (Evrei 1,1-2). Este numită Revelație supranaturală, deoarece ni se comunică în chip supranatural și este acceptată de om prin credință.    Se deosebește de cea naturală, atât în privința conținutului, cât și a formei.
 În privința conținutului, cuprinde adevăruri mult mai numeroase și mai variate decât cea naturală, unele dintre acestea fiind mai presus de puterea de înțelegere a minții omenești, de aceea sunt primite de om numai prin credință. În privința formei, ea vine de la Dumnezeu în diferite chipuri, fie în mod direct, fie prin organele Sale. Revelația supranaturală poate fi de două feluri : externă ( atunci când vine direct de la Dumnezeu sau prin organele Sale : îngeri, prooroci, trimiși, fiind însoțită de semne externe, minuni sau profeții) și internă ( când ea se produce în sufletul celui căruia Dumnezeu i Se adresează, luminându-i mintea și împărtășidu-i acestuia cunoștințe, sentimente și îndemnuri pe care altfel nu le-ar fi avut. Revelația supranaturală s-a făcut în etape care marchează o creștere și dezvoltare în timp a ei, determinate de grija permanentă a lui Dumnezeu de a Se descoperi după puterea de recepție diferită, după timpurile și stările celor ce o primeau.[7] 
     

             

    3.1 Căile de transmitere ale Revelației supranaturale : 

 

         a) Sfânta Scriptură

Sfânta Scriptură sau Biblia este o colecție de cărți sfinte, scrise de prooroci, aostoli și alți oameni aleși, sub inspirația Duhului Sfânt. Cuprinde : adevăruri de credință, norme de purtare, precum și unele relatări istorice, pe care Dumnezeu le-a descoperit spre a fi scrise, păstrate și transmise credincioșilor în scopul mântuirii. Sfânta Scriptură este compusă din două părți : Vechiul Testament ( ne înfățișează istoria revelației de la Adam până la Hristos și cuprinde 39 de cărți canonice sau inspirate, la care se mai adaugă încă 13 cărți și fragmente de cărți necanonice, neinspirate, dar bune de citit, fiind ziditoare), și Noul Testament ( cuprinde 27 de cărți, toate canonice sau inspirate). Despre cele două părți ce alcătuiesc Sfânta Scriptură, Fericitul Augustin, spune următoarele : „Noul Testament e ascuns în cel Vechi, Vechiul Testament se deschide în cel Nou”.[8] Legea veșnică sau legea eternă este voința lui Dumnezeu care a adus la existență creația văzută și cea nevăzută, spre a le împărtăși din fericirea Sa cea negrăită. Legea divină a Vechiului Testament, redată prin cuvântul Tora este mai mult decât o legislație, ea este o învățătură dată de Dumnezeu celor ce cred în El pentru a reglementa conduita lor. Ea a cunoscut două perioade : perioada premozaică și perioada mozaică. Prima perioadă cuprinde poruncile revelate sau descoperite lui Adam și Evei, lui Noe și lui Avraam (deosebirea dintre animale curate și necurate, porunca de a nu consuma carne în sângele ei, tăierea împrejur, căsătoria de levirat. A doua perioadă cuprinde legea morală, ceremonială și legea juridică. Legea morală cuprinde cele zece porunci ale Decalogului, în care se arată voința lui Dumnezeu în chip solemn. Legea ceremonială a avut ca scop trezirea conștiinței păcătoșeniei și îndreptarea spre căință. Ea a avut un caracter provizoriu până va fi înlocuită prin Legea noului Testament, legea harului. Legea juridică a avut ca scop organizarea poporului evreu în regim teocratic, reglementându-se relațiile cetățenești ale poporului evreu și separația sa de popoarele păgâne. Desăvârșirea legii aduse de Hristos constă, în primul rând, în restabilirea ordinei poruncilor, ordine perturbată de tradiția cărturarilor și fariseilor. Pe lângă aceasta, imperfecțiunile cuprinse în legea veche din cauza „învârtoșării inimilor” trebuie să dispară în legea nouă, deoarece regula de conduită care trebuie păstrată este o lege a perfecțiunii, asemănătoare perfecțiunii lui Dumnezeu.[9]
Sfânta Scriptură transmit și păstrează cuvântul lui Dumnezeu tocmai într-un idiom uman. Dumnezeu a vorbit omului, iar omul era cel care înțelegea și percepea și nu este nevoie ca limba noastră să capete o înțelegere superioară, supraomenească, dacă vrem să auzim Cuvântul lui Dumnezeu sunând clar. Cuvântul lui Dumnezeu nu slăbește atunci când sună în limba omului.[10]
                                   

   b) Sfânta Tradiție

Al doilea izvor al Revelației divine sau a doua modalitate de fixare, păstrare și transmitere a Revelației divine este Sfânta Tradiție. Cuvântul tradiție este de origine latină și înseamnă predare, transmitere, de unde și numirea de Predanie ce i se dă Tradiției. Termenul tradiție este folosit în mod curent în lombajul profan, înțelegându-se prin el totalitatea învățăturilor, datinilor, practicilor, creațiilor spirituale și materiale, moștenite de la o generație la alta.
În sens teologic, prin Tradiție se înțelege totalitatea adevărurilor revelate care nu se cuprind în Sfânta Scriptură, ci au fost predate prin viu grai de către Mântuitorul și Sfinții Apostoli, fiind ulterior consemnate în scris și păstrate de către Sfânta Biserică până în zilele noastre.[11]
Tradiția înțeleasă ca Tradiție apostolică în sens larg, conține toată propovăduirea și toată activitatea Sfinților Apostoli, raportate la Hristos, prin care, ca organe ale Duhului Sfânt, ei au adus la existență Biserica, ca și comunitate umană în Hristos și au dat rânduielile fundamentale pentru durata și extensiunea ei. O parte din propovăduirea și din rânduielile stabilite de ei a fost scrisă de ei și constituie Sfânta Scriptură, o altă parte a acestei propovăduiri și cea mai mare parte din rânduielile prin care Biserica se menține și se extinde, constituie Tradiția apostolică în sens restrâns. Tradiția apostolică în sens restrâns reprezintă mai ales modalitățile concrete date de apostoli pentru a aduce Biserica în viață, pentru a realiza cmuniunea între credincioși și Hristos și între credincioșii înșiși, modalități care sunt normative pentru menținerea și pentru extinderea ei (Crezurile, dispozițiile relative la taine, la cult, la organizarea ierarhică, la viața credincioșilor). Întrucât acestea se repetau în practică nu era necesar să fie așezate în scris, fiind necesar să se fixeze în scris numai memoriile apostolilor referitoare la cuvintele și faptele Mântuitorului Iisus Hristos, care s-au conservat astfel în Sfintele Evanghelii. A mai fost necesar să se fixeze în scris anumite detalii prin care unii dintre apostoli au completat de la distanță propovăduirea lor orală și au respins unele false interpretări ale unor învățături și unele abuzuri în explicarea unor rânduieli cu privire la viața Bisericii- epistolele.[12]
Tradiția în sensul integral al cuvântului reprezintă propovăduirea și acțiunea normativă a apostolilor pentru concretizarea sau încorporarea revelației în Biserică, pentru acceptarea umană solidară a lui Hristos și pentru angajarea umană într-o viață solidară cu El. Tradiția reprezintă revelația întreagă a lui Hristos, sau pe Hristos însuși, încorporarea ei bisericească inițială, normativă pentru toate timpurile. Dacă Evangheliile descriu mântuirea obiectivă în Hristos, Tradiția conține modalitățile mântuirii subiective, care au fost practic concretizate prin apostoli îndată ce oamenii s-au declarat gata să accepte mântuirea. Tradiția reprezintă punerea în practică a Revelației și încorporarea.

Capitolul II

 

1       Legea bisericească-noțiuni introductive


Întemeietorul Bisericii, Mântuitorul Iisus Hristos a lăsat Sfinților Apostoli toate puterile necesare continuării și menținerii operei Sale mântuitoare în Biserica Sa și printre ele puterea de a legifera în vederea explicării voii Sale pe pământ. Un exemplu viu de exercitare a acestei puteri este hotărârea luată de Sfinții Apostoli adunați în sinodul de la Ierusalim din anul 51.Această putere au transmis-o Sfinții Apostoli succesorilor lor, în Bisericile înființate de ei, episcopilor care au fost hirotoniți de ei în fruntea acelor Biserici. După exemplul Sinodului Apostolic, acești episcopi și urmașii lor s-au adunat în soboare arhierești și au rezolvat problemele de interes local, în Bisericile autocefale. Aceste soboare locale și ecumenice au fost organele prin care Biserica a manifestat poziția ei față de problemele vremii respective, reglementând situațiile iscate prin norme pozitive.
Nomocanonul lui în XIV Titluri atribuit Patriarhului Fotie al Constantinopolului din secolul al IX-lea ne-a consemnat normele celor șapte sinoade ecumenice, obligatorii pentru toată Biserica și ale celor unsprezece sinoade locale, care au căpătat obligativitatea generală prin canonul 2 al sinodului VI ecumenic. Din hotărârile acestor organe individuale și colective, Biserica și-a format un cod canonic cu obligativitate generală care este cuprins în Nomocanonul în XIV titluri. Acestei colecții i se dă și numele de lege bisericească, adică ansamblul acelor legi pozitive promulgate spre a duce la bună aplicare și concretizare în cazurile cele mai amănunțite, principiile fundamentale cuprinse în Sfânta Scriptură și în Sfânta Tradiție. Legea aceasta cuprinde canoanele atribuite Sfinților Apostoli, cele ale sinoadelor ecumenice, canoanele sinoadelor locale și cele ale Sfinților Părinți. La aceste canoane s-au mai adăugat în mileniul al doilea, niște norme promulgate de sinoadele patriarhale generale. Aceste canoane fiind la început obligatorii în cele patru patriarhii ale Răsăritului și-au căpătat mai pe urmă obligativitate în toate Bisericile Ortodoxe, în virtutea consimțământului tacit dintre ele.[13]
Sfintele canoane fac parte din tradiția bisericească și nu din Sfânta Tradiție care cuprinde chestiunile cu caracter de adevăr revelat sau dedus din adevărul revelat, indiferent că acestea au fost definite sau nu de Sinoadele Ecumenice, că se cuprind sau nu în formele esențiale ale cultului și că se cuprind sau nu în textul sfintelor canoane. Nu întreaga Sfântă Tradiție este fixată în scris, o bună parte a ei este păstrată în conștiința Bisericii.[14]
Conștiința canonică a Bisericii trebuie să cuprindă și nu poate să nu cuprindă toate rânduielile care servesc pentru buna organizare și conducere a vieții bisericești în orice vreme, adică a modului în care trebuie trăită credința și în care trebuie să fie folosit harul sfințitor. Pe temeiul acestei conștiințe canonice, Biserica, deși nu mai numește canoane legile sale juridice de după anul 920, a adoptat, fie pe cale de consens expres, fie pe cale de obicei juridic generalizat, numeroase rânduieli sau legi juridice care au cel puțin aceeași putere sau vigoare în întreg cuprinsul său ca și sfintele canoane. Prin urmare, legile juridice generalizate în Biserică după anul 920 sunt și trebuie considerate tot canoane chiar dacă nu s-a mai folosit acest nume pentru designarea lor. Aceeași conștiință canonică a Bisericii arată că ea nu și-a pierdut nimic din puterea sa legiuitoare pe care o avea în epoca sinoadelor ecumenice sau în epoca primei faze a codificării canoanelor încheiată la anul 920 și că în virtutea acestei puteri ea poate adopta și astăzi legi juridice pentru organizarea și conducerea sa, sub numele de canoanele și că aceste legi pot fi numite tot „sfinte canoane” cu același temei cu care sunt numite cele vechi până în anul 920.[15]
Un aspect important îl spune Pr. Prof. Liviu Stan despre canoane, când afirmă că nu canoanele au creat Biserica, ci Biserica a făurit canoanele și are puterea deplină de a-și mai făuri canoane. Sfintele canoane își trag tăria din tăria Bisericii, iar nu Biserica își trage tăria din tăria canoanelor.[16]

                     2    Factorii care au dat naștere legii bisericești


Primul factor este existența și răspândirea Bisericii în societate, care implică, în mod necesar,întrebuințarea dreptului. Condițiile vieții omenești care au dat naștere dreptului în societate s-au răsfrânt de asemenea asupra legăturilor sociale ale credincioșilor. În prima perioadă, normele religioase și morale au fost suficiente pentru a rezolva problemele iscate din aceste legături sociale. După o anumită perioadă, când ele s-au dovedit insuficiente, Biserica a trecut la elaborarea de norme juridice proprii, ținând seama de natura și de rostul ei aparte. Această acțiune a fost determinată de unele probleme cum sunt cele privitoare la căsătorie, tutelă, moștenire, testamente. Aceste probleme au fost iscate de prezența Bisericii în statul roman, prezență care a obligat Biserica să împrumute dreptul deja stabilit al statului roman și să-l îmbrace cu veșminte religioase. Astfel conceput, dreptul a fost însușit de Biserică din nevoie practică. În modul acesta, Biserica a avut două categorii de norme juridice deosebite, normele proprii, elaborate independent de principiile și de normele dreptului roman și normele transpuse în limbaj religios creștin.
Elementul care a determinat adoptarea normelor juridice în viața Bisericii, a fost lipsa de omogenitate socială a membrilor ei. Membrii Bisericii erau, mai întâi, recrutați printre săraci și sclavi, apoi printre înstăriți și liberi. Asemenea situație nu putea să nu lase urme în viața lor socială, cu toată străduința lor comună de a aplica normele religioase și morale. Unele norme juridice, chemate să țină seama de aceste deosebiri și să le adapteze cu timpul, reducându-le la minimum, s-au adeverit necesare. Conținutul acestor norme juridice bisericești este reprezentat de organizarea comunităților sau Bisericilor locale, raporturile dintre acestea ca unități social-economice distincte, raportul lor cu  marea obște a creștinilor, numită Biserică. Aceste raporturi au fost mai întâi reglementate pe cale juridică, iar apoi au fost consemnate în scris în canoane, precum sunt canoanele 34 și 35. Aceste comunități religioase s-au organizat după modelul sinagogilor, acolo unde creștinii de proveniență iudaică au fost mai numeroși, după modelul familiilor, cum era și a mai rămas și astăzi în unele părți ale Orientului Mijlociu, altele s-au constituit după limbă sau neam, cum au fost vechile Biserici Orientale, altele în chip de asociație cu scop religios cultic sau ajutor reciproc, mai mult în orașele principale ale Imperiului roman, unde abundau persecuțiile și se impunea necesitatea de a duce o existență legală imitând asociațiile și corporațiile romane cu profiluri social-omenești, însă modul care s-a impus, fiind mai corespunzător cuvântului Evangheliei, a fost acela al familiei.
Însușirea și dezvoltarea normelor juridice elaborate și adoptate de Biserică, a fost favorizată în mare măsură de relațiile patrimoniale ale comunităților. Aceasta se întâmpla când unii bogați donau avuția Bisericii sau când prin testament i se lăsau diferite bunuri sau imobile. Aceste achiziții ca și înstrăinările purtau în Biserică normele juridice de stat care le reglementau, introducând astfel și elemente străine de natura ei, însă necesare fiindcă sub aspectul ei extern, Biserica se manifesta ca orice instituție recunoscută de stat.
Alți factori interni de această dată, care atârnă de esența și scopul ei au determinat Biserica să adopte în noile condiții de viață, norme juridice proprii numite canoane, a căror respectare s-a impus prin investirea lor de către împărați, cu autoritate de legi, constituind așa numitul jus ecclesiaticum.[17]
Ca o istorie a apariției normelor canonice în viața Bisericii, putem afirma că forme de norme canonice existau și în Sinagogă, unele revelate din rațiuni de neputință omenească, iar altele întocmite de conducerea teocratică a vieții obștești a evreilor. Statul roman avea un drept bine închegat într-un sistem din care s-au păstrat elementele de bază până azi. Biserica nu a putut evita contactul cu legile romane. Dar cu toate acestea nu și-a însușit elementul juridic nici din acestea și s-a folosit multă vreme numai de legi religioase și morale derivate din Revelația noutestamentară în care nu sunt cuprinse elementele juridice. În cadrul Bisericii nu se poate vorbi în sens strict juridic de un drept divin, după cum nu se poate vorbi de un drept natural în același sens juridic, ci doar de un drept divin religios în sens religios și moral, ca un complex de norme prin care se înfăptuiește voia lui Dumnezeu. Deci în cadrul Bisericii, omul nu mai intră în relații juridice cu Dumnezeu, ci doar în relații religioase și morale. De asemenea nu se poate vorbi în Biserică nici de un drept natural în sens juridic, adică în sens de transcriere în formule juridice a unor legi naturale, ci numai în sensul de îndreptățiri naturale, sau de postulate ale legilor naturii, cărora li se dă expresie în anumite legi juridice într-o măsură mai mare sau mai mică sau într-o formă mai cuprinzătoare, ori într-un mod mai schițat.[18]

Capitolul III  

    

 1.Raportul dintre legea naturală și normele canonice

 

Prima conferință Panortodoxă de la Rodos (1961) a înscris în agenda temelor propuse pentru viitoarele dezbateri ale unui Sfânt și Mare Sinod Ortodox și problema actualității sfintelor canoane. În vederea realizării acestui deziderat, cea dintâi încercare trebuie să o constituie o confruntare a sfintelor canoane cu Revelația divină însăși.
Biserica, deși are origine divină s-a constituit ca și comunitate de credință văzută într-un anumit timp. Specificul Legii creștine îl constituie natura ei religios-morală. Legea nu definește caracterul instituțional al Bisericii fără să-i exprime în același timp și ființa teandrică. Dacă în Biserică vedem pe Hristos Domnul care se identifică cu viața și lumina, în înțelesul lor religios, în Lege întâlnim forma prin care Mântuitorul intervine în existența ei în mod direct. Valoarea legii creștinești nu constă numai în aceea că ea exprimă fidel adevărul divin din punct de vedere al conformității practice, ci constă în faptul că ea conține acest adevăr. Legea nu trebuie înțeleasă ca o colecție de dispoziții și reguli sfinte, care se transmit printr-o manieră exterioară din generație în generație, în istoria mântuirii. Ea reprezintă legătura vie a Mântuitorului cu toți cei care-i urmează Lui. Conținut interior al Legii este Hristos cel Întrupat, Răstignit, Înviat și Înălțat întru preamărire. Pentru a-și apăra credincioșii de primejdiile unui spiritualism dezincarnat, Biserica și-a formulat normele de viață și principiile de conduită în anumite definiții, cunoscute cu numele de canoane. Este vorba despre o legătură intimă a normei bisericești cu adevărul revelat, prin care stă Legea dată lumii de Hristos.Canoanele sunt legi pentru Biserica întreagă, dar nu cuprind în ele însele, Legea cea Nouă întreagă. În viața Bisericii, canoanele sunt nedespărțite de adevărurile de credință, fiind de cele mai multe ori aplicări ale dogmelor la toate domeniile activității practice ale societății creștine. Biserica creștină este viață dumnezeiască, dar ea are și un aspect omenesc, social-religios, aici pe pământ. Mântuitorul Hristos n-a înzestrat Biserica cu norme de drept, dar nici n-a exclus omenescul din buna rânduială ce trebuie observată în comunitatea creștină. Folosirea dreptului în Biserică sau însușirea lui în unele canoane, nu constituie o alterare a ființei și lucrării ei.[19] Alterarea constă numai în înlocuirea Legii, care e o realitate de ordin teandric, cu norma juridică însăși. Numai atunci introducerea noțiunii de drept în gândirea creștină produce o perturbare în viața bisericească, când principiul partenerilor egali în drepturi atinge raportul intim dintre Dumnezeu și credincios. Credința și harul nu sunt în ele însele incompatibile cu categoriile juridice. Faptul că religia creștină și-a însușit elementul organizatoric, în forma sa juridică, dovedește că l-a întâlnit ca parte integrantă a condițiilor vremii. Adoptându-l în canoane, Biserica n-a făcut din drept un mijloc curent, implicat direct în activitatea sa specifică. El rămâne numai unul din mijloacele auxiliare, care se folosesc la nevoi grave, în lipsa celor din priza harului. Sfintele canoane care sunt inspirate direct de Sfânta Evanghelie, devin o tâlcuire a Evangheliei, deodată cu transpunerea ei în condițiile concrete ale existenței umane.
Sfânta Sriptură ne înfățișează Revelația divină sub forma cuvântului adresat direct credinciosului, pe când canoanele, roade și ele ale Tradiției creștine orale, deși reprezintă același cuvânt, sunt trecute prin conștiința vie a Bisericii și fixate în scris mult mai târziu. În unele cazuri aurul pe care îl cuprind canoanele este amestecat cu argilă, căci elenu sunt totdeauna expresia adevărului divin revelat, ci adesea cuprind norme de conținut juridic, împrumutate din dreptul roman. Biserica nu afirmă de nici unul din canoanele sale că ar fi inspirat de Sfântul Duh.[20] Un pas mai departe pe acest drum al raportării sfintelor canoane la Revelația divină ne aduce și în situația de a constata că nu toate canoanele sunt o zestre a Sfintei Tradiții, deoarece nu toate exprimă adevărul revelat. Biserica mai are între canoanele sale o serie de legi și rânduieli pe care le-a adaptat de-a lungul veacurilor, potrivit nevoilor și dezvoltării sale ca societate religioasă. Din îmbinarea normelor bisericești propriu-zise sau a canoanelor cu legile de Stat au rezultat nomocanoanele. Canoanele de conținut doctrinar și de organizare bisericească fundamentală se deosebesc prin natura lor de celelate norme bisericești care se referă la anumite rânduieli vremelnice. Datorită principiilor dogmatice și morale pe care le exprimă, acestea pot fi aplicate să aibă prioritate la săvârșirea actelor de cult și în administrație. Având drept sprijin de suprem prestigiu adevărul revelat, valoarea lor e indiscutabilă. Situația canoanelor de conținut juridic ănsă e alta, ele nu mai sunt expresii ale dogmelor credinței, ci numai expresii ale relațiilor sociale în care se găsesc credincioșii. Este adevărat că și aceste canoane au o putere normativă, dar numai atunci când sunt puse de Biserică, ierarhie, în exercițiul lucrării de mântuire. Tăria lor e dependentă de autoritatea ierarhică care le folosește după nevoile vremii.[21] Revelația și Biserica nu sunt realități de natură spirituală eterogenă, autoritatea sau tăria revelației divine, împreună cu autoritatea Bisericii, decurg din una și aceeași autoritate a Sfântului Duh. Mai departe se poate afirma, că în Biserică, sfintele canoane nu sunt orânduite în modul în care se găsesc legile de drept, adică nu sunt „instituționalizate” ca norme juridice. Sfinții Părinți nu au întărit canoanele pentru a se asemăna literei care ucide (II Corinteni 3, 6), ci le-au încredințat menirea de a sluji vieții celei noi aduse de Hristos. Fără a intra în taina voii lui Hristos, cu ajutorul Sfântului Duh, nu ajungi nici la înțelegerea canoanelor. [22]


Bibliografie


A.    Izvoare

1.     Biblia sau Sfânta Scriptură, Edidura IBMBOR, București, 2001, Ediție Jubiliară a Sfântului Sinod, (versiune diortosită după Septuaginta, redactată și adnotată de Bartolomeu Valeriu Anania).
2.     Marcu Ascetul, Filocalia sfintelor nevoințe ale desăvârșirii, vol. I, trad. Rom. De Pr. Prof. Dumitru Stăniloae,Editura Humanitas București, 1999.
          

B.    Lucrări auxiliare


1.     Florovski, Georges, Biblie, Biserică, Tradiție, trad. în lb. Rom de Radu Teodorescu, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2006.
2.     Stăniloae, Dumitru, Teologia Dogmatică Ortodoxă (I),Editura IBMOR, 2010, București.
3.     Todoran, Isidor, & Zăgrean, Ioan, Teologia Dogmatică, Editura Renașterea, 2009, Cluj-Napoca.


C.    Studii și articole


1.     Gholam, Samir, Legea divină și legea bisericească, în rev. Studii Teologice, nr. 9-10 (Anul XXVII), 1975, București.Stan,  Liviu, Tradiția pravilnică a Bisericii, în rev. „Studii Teologice”, XII, an 1960.
2.     Moldovan, Ilie, Sfintele canoane și raportul lor cu revelația divină,în rev. „Mitropolia Banatului”, nr 1-3 (XXVII), 1977.
3.     Stan, Liviu, Codificarea canoanelor, în rev. Studii Teologice (XII), nr. 7-8, 1960.
4.     Idem, Har și jurisdicție, în rev. Studii Teologice, nr. 1-2 (XXII), București, 1970.
5.     Idem, Tăria nezdruncinată a Sfintelor canoane, în rev. Ortodoxia, nr. 2- aprilie – iunie, București, 1970.
6.     Stăniloae, Dumitru, Caracterul permanent și mobil al Tradiției, în rev. „Studii Teologice”, nr. 3-4, an. 1973.[1] Pr. Prof. Dr. Isidor Todoran & Arhid. Prof. Dr. Ioan Zăgrean, Teologia Dogmatică, Editura Renașterea, 2009, Cluj-Napoca, p. 55
[2] Pr. Prof. Liviu Stan, Tradiția pravilnică a Bisericii, în rev. „Studii Teologice”, XII, an 1960, p. 339
[3] Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă (I),Editura IBMOR, București, 2010, p. 9
[4] Pr. Prof. Dr. Isidor Todoran & Arhid. Prof. Dr. Ioan Zăgrean, Dogmatica Ortodoxă, op. cit., p. 56
[5] Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae,Teologia Dogmatică Ortodoxă (I), op. cit., pp. 10-11
[6] Ibidem, p. 16
[7] Pr. Prof. Dr. Isidor Todoran & Arhid. Ioan Zăgrean, Dogmatica Ortodoxă, op. cit., pp.56-57
[8] Ibidem, p. 59
[9] Samir Gholam, Legea divină și legea bisericească, în rev. Studii Teologice, nr. 9-10 (Anul XXVII), 1975, București, pp. 750-752
[10] Pr. Prof. Georges Florovski, Biblie, Biserică, Tradiție, trad. în lb. Rom de Radu Teodorescu, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2006, p. 59
[11] Pr. Prof. Dr. Isidor Todoran & Arhid. Prof. Dr. Ioan Zăgrean, Dogmatica Ortodoxă, op. cit. , p. 60
[12] Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Caracterul permanent și mobil al Tradiției, în rev. „Studii Teologice”, nr. 3-4, an. 1973, p. 149
[13] Samir Gholam, Legea divină și Legea bisericească, op. cit, p. 754
[14] Pr. Prof. Liviu Stan, Codificarea canoanelor, în rev. Studii Teologice (XII), nr. 7-8, 1960, p. 639
[15] Ibidem, p. 644
[16] Pr. Prof. Liviu Stan, Tăria nezdruncinată a Sfintelor canoane, în rev. Ortodoxia, nr. 2- aprilie – iunie, București, 1970, p. 300
[17]Samir Gholam, Legea divină și Legea bisericească, op. cit , pp.755-756
[18] Pr. Prof. Liviu Stan, Har și jurisdicție, în rev. Studii Teologice, nr. 1-2 (XXII), București, 1970,  p. 8
[19] Pr. Prof. Ilie Moldovan, Sfintele canoane și raportul lor cu revelația divină,în rev. „Mitropolia Banatului”, nr 1-3 (XXVII), 1977, pp. 102-103
[20] Ibidem, p. 107
[21] Ibidem, p. 111
[22] Ibidem, p. 112