Faceți căutări pe acest blog

miercuri, 12 august 2015

Elena Oneţiu - Individualismul moral

Elena Oneţiu - UCB Cluj-Napoca
Individualismul moral

            În epoca postmodernă, nu se mai ţine cont de adevăratul sens al persoanei, nu se mai ţine seama de faptul că eşti considerat persoană doar în măsura în care interacţionezi cu celălalt, doar în măsura în care îţi apleci privirea asupra aproapelui tău. Asistăm la o tot mai mare individualizare a oamenilor, la fărâmiţarea societăţii în mase de indivizi separaţi care nu mai comunică între ei, care nu mai sunt preocupaţi decât de autoafirmare, de propriul interes şi de propriul progres.
            Individualismul constituie o formă de idealism care nu are nicio legătură cu adevărul persoanei şi al vieţii ei: „Individualismul, derivat din cuvântul individ, departe de a semnifica independenţa în raport cu întregul, în raport cu procesul cosmic, biologic sau social, semnifică izolarea părţii subordonate şi revolta sa neputincioasă împotriva Totului”[1].
Omul nu este, nici nu poate exista ca individ izolat. Lucrul acesta subzistă doar ca produs al abstractizării logice. Omul există numai în relaţie şi în comuniune cu celelalte persoane. Dacă omul se zăvorăşte în individualitatea lui, vede în moarte dispariţia totală. Pentru el nu există nici înviere, nici comuniune reală, ci doar fărâmiţare şi descompunere[2].
            În vremurile noastre există simptomele unei disoluţii a universului religios. Rezultatul unui astfel de proces constă, practic, în închiderea omului contemporan în propria sa autosuficienţă, fără nicio deschidere către transcendent. Această criză religioasă se naşte din confundarea transcendenţei lui Dumnezeu cu absenţa Sa din creaţie[3].
            Aşadar, această aparentă absenţă a lui Dumnezeu din lume a provocat disoluţia universului religios, autosuficienţa imanentă a omului şi refuzul transcendenţei divine. Toate acestea au contribuit la naşterea individualismul moral. Deşi s-a încercat definirea lui, aceasta este încă insuficient precizată şi confuză. În sensul strict al cuvântului, individualismul se opune universalismului; este ruptura persoanei umane cu universalul. Un astfel de individualism duce la distrugerea omului, deoarece libertatea implicată în el este izolată, separată de lume[4].            
Nikolai Berdiaev spune: „Orice izolare, orice îndepărtare de lume conduce însă la subordonarea faţă de lume, deoarece tot ceea ce ne este străin şi îndepărtat reprezintă pentru noi o necesitate obligatorie”[5]. Aşadar, dorind să se elibereze de lume, individualistul nu ajunge decât la subordonare, deoarece separarea interioară de univers are ca rezultat dependenţa exterioară.
Pentru individualist lumea este totdeauna o greutate care apasă asupra lui. Se poate spune că în individualismul extrem lumea este respinsă în afara individualităţii umane, dar în realitate este negată condiţia cosmică a omului. Individualismul nu vrea să cunoască în om conţinutul universal, afirmându-se un auto-universalism distrugător[6].
            Individualismul este o accentuare foarte profundă a voii proprii a omului şi a comportamentului pe care el în mod individual vrea să-l săvârşească, rupt de vreo relaţie cu norme externe, cu divinitatea, cu Biserica, deci rupt de o relaţionare pe care el o resimte ca fiindu-i străină, pe care nu vrea să o accepte.
            Se cunoaşte tendinţa ca morala să fie centralizată pe individ şi pe voinţa sa, cu scopul de a promova binele acestuia, de a nu fi lezat în drepturile şi libertăţile sale, toate acestea urmărind doar binele individual. Aparent, societatea contemporană impune binele „comun”, însă acest lucru este făcut pe fondul negării dimensiunii religioase a temeliei sale, ea renunţând de fapt la standardele mai ridicate pentru care a luptat şi pe care le-a câştigat în timp. Ceea ce se aplică astăzi nu sunt decât derivate ale libertăţii individuale. Personalitatea omului modern a devenit, de fapt, individualitate. De aceea, valorile promovate la nivel individual vor fi cu prioritate cele dorite sau preferate de individ, lipsite de conotaţiile religioase sau comunitare[7].
Însă nu putem afirma că oamenii contemporani sunt mai puţin legaţi unul de altul, ci, mai degrabă, aceştia stabilesc relaţii după bunul plac. Nici chiar în cel mai optimist scenariu viaţa modernă nu implică renunţarea completă la legături. În schimb, legăturile şi obligaţiile involuntare moştenite, bazate pe clasa socială, religie, sex, rasă, naţionalitate sunt înlocuite cu legături asumate voluntar. Dar neajunsul acestui scenariu obiectiv este că subminează legăturile sociale pe care se bazează instituţiile voluntare ce populează societăţile moderne. Astfel, oamenii se simt iritaţi de constrângerile impuse de căsătorie şi de obligaţiile familiale, cu toate că şi le-au asumat de bunăvoie. Omul modern nu mai vrea să fie încătuşat de precepte morale impuse de religie sau să se supună vreunei autorităţi religioase[8].
Cucerirea independenţei personale, care mult timp a fost un vector al evoluţiei pozitive a familiei - spre un raport mai mult afectiv decât instituţional - se însoţeşte de acum înainte de trăsături mai negative. Reinventarea pozitivă a unei legături sociale mai personale este dublată insesizabil de un mecanism de dezlegare. Astfel, independenţa devine vulnerabilitate, iar relaţia de egalitate cu aproapele se transformă în incertitudinea asupra viitorului[9].
Răspândirea concepţiilor individualiste a influenţat, aşadar, negativ relaţiile sociale. În acest cadru, morala şi-a pierdut largile ei orizonturi şi a abordat omul ca individ lipsit de deschideri reale spre profunzime şi spre semeni. Omul uită de Dumnezeu şi de aproapele, închizându-se în individualismul său şi izolându-se din pricina interesului său îngust, egoist[10].
Deşi tehnica pune la îndemâna omului mijloace rapide de comunicaţie şi transmisiune, relaţiile dintre oameni devenind, e adevărat, mai rapide şi mai frecvente, dar nu întotdeauna pentru a se ajuta şi pentru a colabora, ci mai curând pentru a concura, a se certa şi a distruge[11].
Individualismul implică, aşadar, diviziunea; iar diviziunea, împreună cu starea de haos pe care o stârneşte, este o consecinţă fatală a unei civilizaţii cu desăvârşire materială, materia fiind rădăcina însăşi a diviziunii şi multiciplităţii[12].
Perioada modernităţii târzii aduce cu ea o schimbare de viziune majoră. Astfel, întâlnim, uneori, în locul credinţei: misticismul sau nimicul; în locul moralităţii: autonomia; în locul frumuseţii interioare a sufletului: cea exterioară a trupului; în locul neamului: individul; în locul lui Dumnezeu: eul[13].
Gândirea lumii de astăzi se desprinde din ce în ce mai mult de antropologia creştină şi impune tot mai mult imaginea „omului modern”, a „omului autonom” ca substitut al omului creştin, vizând autonomia atât faţă de Dumnezeu, cât şi faţă de Biserică. Dacă antropologia creştină promovează comuniunea permanentă a omului cu Dumnezeu, antropologia filosofică, în schimb, încearcă să-l excludă pe om din viaţa societăţii[14].
Individualismul, virtutea fundamentală a societăţii moderne, începe să se degradeze de la suficienţa trufaşă a oamenilor liberi, la un fel de egoism îngust, în care obţinerea libertăţii personale maxime, fără a-şi asuma responsabilităţi faţă de alţii, devine un scop în sine[15].
În societăţile în care oamenii se bucură de mai multă libertate de alegere decât în orice altă perioadă istorică, oamenii detestă şi puţinele obligaţii pe care le mai au. Pentru astfel de societăţi, pericolul constă în faptul că oamenii se trezesc brusc izolaţi pe plan social, liberi să se asocieze cu oricine, dar incapabili să-şi asume obligaţiile morale care îi vor apropia de ceilalţi, formând adevăratele comunităţi[16].
Libertatea nu mai înseamnă pur şi simplu cucerire. Ea devine, paradoxal, un imperativ apăsător. „Fii autonom”, „fii responsabil”: aceste apeluri sunt de acum înainte ordine care sfârşesc prin a ne cufunda într-o formă de legătură contradictorie a oamenilor şi a lucrurilor. Totodată, individualizarea-emancipare este dublată de o individualizare-fragilizare. Totul devine mai nedeterminat şi fiecare trebuie să-şi organizeze viaţa, mai precar şi mai singur[17].
Ca efect al principiului modern al individualismului, în faţa datelor colective şi normative, asistăm astăzi la impunerea situării în centru a dimensiunii private şi subiective, la căutarea de experienţe, la triumful dimensiunilor emoţionale şi afective[18].
Grupurile de dialog de pe Internet sunt adevăratele biserici virtuale, non-confesionale, anonime, neierarhizate şi supra-spaţiale, dar care funcţionează ca alternative eficiente ale vieţii comunitare reale. E greu de analizat sub raport socio-religios această nouă lume care le provoacă unora febrilităţi trecătoare, prinzându-i de-a pururi pe alţii, ca într-o sectă unde, odată intrat nu mai recunoşti realitatea lăsată în urmă[19].
Individualiştii omit că nu există scopuri morale în afară celor colective; oricare ar fi comportamentul orientat exclusiv asupra scopurilor personale ale individului nu are valoare morală. Scopurile morale implică altceva decât indivizii – obiectul lor este societatea. Prin urmare, moralitatea este ameninţată atunci când individualismul ajunge să joace un rol foarte extins în viaţa societăţii, subordonând orice altceva. Individualismul distruge acel echilibru complex dintr-o societate ale cărei elemente diferite se limitează unul pe altul, de vreme ce din punct de vedere al modernităţii individualiste, liberale, societatea este pur şi simplu o arenă în care indivizii sunt liberi să urmărească ceea ce este util şi agreabil pentru ei[20].
Constatăm că astăzi există două cosmologii, două destine: una autonomă, care duce la secularizare, şi alta teonomă, care se încununează cu transfigurarea. Atâta vreme cât omul va rămâne sclavul primei dintre ele, al unei cosmologii autonome care face abstracţie de Dumnezeu, va trăi permanent sfâşierea lăuntrică dintre tendinţa lui exterioară de a domina lumea, prin ştiinţă şi tehnologie, şi tendinţa interioară de a deveni sclavul lumii şi al legilor ei naturale, prin lipirea lui de cele senzuale şi materiale[21]
Aşadar, individualismul înseamnă implicit refuzul de a admite atât o autoritate superioară individului, cât şi o facultate de cunoaştere superioară raţiunii individuale, cele două fiind inseparabile. Era firesc, prin urmare, ca spiritul modern să respingă orice fel de autoritate spirituală legitimă – de origine supraumană – şi orice organizaţie tradiţională întemeiată în mod esenţial pe o asemenea autoritate[22].
Afirmarea fără limite a individualismului elimină conceptul de divinitate, astăzi exprimat adeseori prin ideea de sacru. Însă individualismul exacerbat, refuzul oricărei autorităţi superioare celei a individului determină o spulberare a sacrului[23].
Omul modern nu mai simte nevoia să se roage, nu-şi mai raportează propria viaţă la eternitate, fiind prizonier momentului; nu-l mai preocupă viaţa sacramentală şi liturgică a Bisericii. Nu mai acceptă să ţină seama de voia lui Dumnezeu şi de legile naturale impuse de Acesta, deoarece se consideră pe el însuşi propriul său model şi legiuitor[24].
În cele mai multe cazuri, omul trăieşte ca şi când Dumnezeu n-ar exista sau devine adeptul unei pseudo-religiozităţi difuze, în centrul căreia se află el însuşi, ca un dumnezeu: „Omul postmodern pare să fie bolnav de viaţă, poate fi diagnosticat cu sindromul înveşnicirii pământeşti, luptă pentru a-şi face rădăcini în pământ, ignorând realitatea cotidiană a morţii şi părăsind terenul prea arid al luptei pentru veşnicia celestă”[25].
Autoritatea majorităţii organizaţiilor mari a scăzut şi a crescut importanţa unei mulţimi de asociaţii mai mici în viaţa oamenilor. În loc să caute valori călăuzitoare în Biserica tradiţională, care modela odinioară cultura societăţii, oamenii îşi aleg valori pe temeiuri individuale, astfel încât sunt legaţi în comunităţi mai restrânse formate din oameni care gândesc asemenea lor[26].
Însă valorile care îşi au fundamentul în voinţa individuală nu sunt suficiente pentru a da omului fericirea, pentru că aceasta nu-i posibilă fără desăvârşirea morală şi credinţa religioasă, iar acestea nu sunt posibile într-un spaţiu individualist. Constatăm că de valorile morale şi religioase omenirea evului nostru individualist nu pare să se fi ocupat numai pentru a le combate, nesocoti sau chiar dispreţui[27].
Se pare că principiul de bază al individualismului este autonomia, care include înlăturarea tuturor principiilor şi valorilor morale. Piatra sa unghiulară este libertatea individuală, nu autoritatea socială. Însă, cu toate acestea, eliberarea de reguli s-a dovedit  a fi o alienare faţă de însăşi dimensiunea socială[28].
Insistenţa asupra libertăţii absolute pentru fiecare individ duce la o atitudine negativă faţă de societate şi la sentimentul unei culturi profund alienate faţă de mediul înconjurător. Dorinţa de lume necondiţionată poate fi împlinită doar atunci când s-a spus şi s-a făcut totul, cu costul alienării sociale – în absenţa integrării şi unităţii. Dacă libertatea este valoarea absolută, atunci societatea limitează sau chiar frustrează ceea ce este mai important şi mai de dorit[29].
Prin pretinderea deţinerii unei libertăţi absolute, omul şi-a schimbat raportul şi faţă de divinitate şi faţă de sacralitate. Din punctul de vedere al omului, sacrul a fost dintotdeauna ceva evident diferit de sine. Omul îşi găseşte propriul adevăr recunoscând că nu poate cu niciun chip să trăiască de unul singur. Dar, constatăm că ideologia noastră seculară ne-a făcut să eclipsăm această dimensiune sacră – simţul participării la o realitate atemporală – şi să căutăm nemurirea prin actele şi operele individului[30].
Experienţa religioasă se încorporează în „pragmatism”, în numele căruia se preconizează că ideea unui Dumnezeu limitat este mai „avantajoasă” decât cea a unui Dumnezeu infinit, deoarece poţi resimţi pentru El sentimente comparabile cu cele pe care le ai faţă de un om superior[31]. În epoca postmodernă nu se mai cunoaşte adevărata ierarhie universală:

„Nimeni şi nimic nu se mai află astăzi la locul cuvenit; nimeni nu mai cunoaşte o autoritate efectivă în ordinea spirituală şi nicio putere legitimă în ordinea temporală; profanii îşi permit să discute lucrurile sacre, să le conteste caracterul şi chiar existenţa [...] Umanul se substituie divinului, pământul are mai multă importanţă decât cerul, individul se proclamă măsura tuturor lucrurilor şi pretinde să dicteze universului legile plămădite de propria sa raţiune, slabă şi supusă greşelii”[32].

Schimbându-se scara valorilor universale, omul trăieşte într-o nesiguranţă terifiantă, nemaivăzând lumea ca pe o întruchipare ce oferă adăpost. Relaţia omului cu natura se modifică. Ea îşi pierde nemijlocirea, devine indirectă, fiind mijlocită de calcul şi de aparat. Îşi pierde caracterul intuitiv, devine abstractă şi formală. Îşi pierde posibilitatea de a fi trăită; devine obiectuală şi tehnică[33].
Se dezvoltă tot mai mult o întrecerea a omului cu omul, care „acţionează împotriva puterii pururea în mişcare şi mântuitor creatoare, distrugând cam toate valorile create de aceasta ca un rece pumn satanic, având drept punct de pornire numai considerente comerciale insensibile la valoare”[34]. Ceea ce e important şi folositor pentru omenire luată ca întreg, şi chiar pentru om în parte, a şi fost cu totul uitat în forfota întrecerii interumane.
Valorile tehnico-economice au cunoscut o dezvoltare nemaipomenită şi o preţuire dusă până la idolatrie, pe când valorile morale şi religioase n-au urmat o dezvoltare paralelă şi nu s-au bucurat de preţuirea cuvenită. S-a perfecţionat materia, dar s-a neglijat complet omul, care a rămas cu acelaşi caracter moral primitiv. Omul nu s-a putut adapta la noile condiţii de viaţă create de tehnică; a rămas în starea lui naturală, sau dacă avem de înregistrat şi aici o schimbare, aceasta s-a făcut în sensul pervertirii şi decăderii omului[35].
De exemplu, dacă s-a cultivat inteligenţa şi abilitatea de a folosi noile mijloace tehnologice, în schimb s-au neglijat virtuţile morale ori s-au cultivat instinctele sau tendinţele inferioare ale naturii umane, care asigură omului folosirea egoistă, hedonistă, utilitaristă şi individualistă a materiei[36].
Covârşitoarea majoritate a oamenilor care trăiesc astăzi nu mai consideră ca fiind valoros decât ceea ce îi duce la succes, în cadrul unei concurenţe fără milă, ajutându-i să-i depăşească pe ceilalţi oameni. Orice mijloc ce ar putea servi acestui scop apare în mod înşelător ca o valoare în sine[37].
Omul modern este de părere că orice creştere de putere înseamnă pur şi simplu „progres”, sporire a siguranţei, a folosului, a bunăstării, a forţei vitale şi a îndestulării cu valori. În realitate, puterea este ceva ambiguu: poate face şi bine şi rău, poate construi şi poate distruge. Se poate vedea că omul modern nu este educat pentru o folosire corectă a puterii; ba chiar că lipseşte, în mare măsură, conştiinţa acestei probleme sau că se mărgineşte la anumite pericole exterioare[38].
Aceasta înseamnă că posibilitatea ca omul să folosească greşit puterea creşte continuu. Întrucât nu există încă un etos real şi eficace al folosirii puterii, creşte tot mai mult înclinaţia de a vedea această folosire ca un proces natural, pentru care nu există norme ale libertăţii, ci numai pretinse necesităţi legate de folos şi siguranţă. Dar nu există fiinţă care să fie fără stăpân, orice fiinţă aparţine lui Dumnezeu[39].
Omul refuză să privească lumea ca pe binecuvântarea lui Dumnezeu, ca pe un fapt real de relaţionare şi de comuniune cu El. Omul se foloseşte de bunuri pământeşti exclusiv pentru conservarea şi satisfacerea independenţei lui individuale. Astfel, folosirea lumii devine locul unde indivizii rivalizează între ei ca să-şi supravieţuiască întru autonomie. Bunurile pământeşti încetează de a mai fi o sursă de relaţie şi de comuniune. Ele sunt transformate în cauze de revendicare şi de antagonism, pentru ca individualitatea să fie conservată în existenţa-i biologică. Însă atunci relaţia dintre oameni devine o relaţie care distruge viaţa, de îndată ce o identifică pe aceasta cu supravieţuirea individuală supusă morţii. Omul asumă lumea ca să menţină în viaţă existenţa lui individuală, dar auto-conservarea individualităţii lui se dovedeşte a fi stricăciune inevitabilă, condamnare la moarte[40].  
În ciuda optimismului omului modern, ţelul urmărit cu atâta consecvenţă - fericirea - nu a fost atins, iar în prima jumătate a secolului XX devenea evident faptul că progresul în plan material nu a antrenat şi unul în plan moral, spiritual. Omul ajunge la o automatizare a propriei sale vieţi, se depersonalizează, devine un „om blazat”, un „om robot”[41].
Omul epocii noastre devine robul propriilor cuceriri şi este târât de mania consumului. Munceşte mai puţin, dar suferă mai mult. Trăieşte în mai multă bogăţie, dar se simte mai sărac. Îşi modifică facilităţile, dar îi sporeşte angoasa. Îşi înmulţeşte satisfacţiile trupeşti, dar îi creşte nefericirea. Îşi identifică existenţa cu mijloacele şi confortul pe care le are la dispoziţie. Dar când le pierde pe acestea, simte că îşi pierde însăşi existenţa[42].
Contactul cu maşina a avut şi alte repercusiuni nebănuite asupra omului modern. Rapiditatea, regularitatea şi perfecţiunea automată şi statică a maşinii, ca şi avantajele ei - economia de timp, energie şi bani – au favorizat creşterea ambiţiei şi a lăcomiei omului până la exasperare, încrederea nemăsurată în propriile puteri, iluzia atotputerniciei lui virtuale. Maşina a devenit acum un alt tiran căruia trebuie să i se închine[43].
În acelaşi timp, regularitatea mecanică a maşinii a imprimat în activitatea omului un caracter şi ritm automat, care-i ucide spontaneitatea şi-i răpeşte iniţiativa. Nevoit să execute stereotip aceeaşi mişcare toată viaţa, ce-i mai lipseşte lucrătorului din fabrică pentru ca să devină şi el, cu timpul, un om-robot? În virtutea inerţiei, automatismul se va prelungi şi în restul vieţii şi activităţii sale, devenindu-i o a doua natură[44]. Astfel, omul ajunge să nu mai reflecteze, se robotizează, se uită pe sine, iar valorile umane decad sub nivelul materiei, produsele tehnologiei fiind folosite doar pentru interese materiale şi plăceri proprii, individualiste.
Sesizăm că sporirea maximă a profitului devine idealul care dirijează viaţa personală şi socială a oamenilor, dar şi mijlocul de a le submina calitatea lor morală. În modul acesta societatea se preschimbă într-o uriaşă maşină de consum, iar omul într-o simplă piesă a ei. Viaţa economică se autonomizează şi se dezvoltă hipertrofic, sufocând viaţa spirituală, în vreme ce omul devine prizonier propriului individualism[45].
În postmodernitate apare omul radical, individualist, egocentric, fără religie, fără istorie, pe care nu-l interesează decât satisfacerea propriilor lui pofte. Acest om nu mai are trebuinţe de satisfăcut, ci numai pofte de inventat, pentru că viaţa lui nu se mai bazează pe practicarea virtuţilor, ci doar pe căutarea plăcerii[46].
În epoca postmodernă, „reperul” moral de căpătâi este ego-ul propriu, din care se nasc dorinţele, intenţiile şi motivaţiile săvârşirii faptelor. Raportarea la sine, la voinţa sa, la elementele acumulate disparat de individ indică apogeul relativizării acţiunilor morale, iar eul devine centru determinant al faptei[47]:

„Am ajuns în mod brutal într-o configuraţie în care morala a redevenit centrală pentru auto-construirea individului. Nu morala ca doctrină a sacrificiului şi sistem al datoriei. Ci morala care are putere de a-ţi da  ţie însuţi socoteală de motivele în funcţie de care să-ţi orientezi comportamentul, ţinând cont de condiţia şi de destinaţia proprie”[48].

Morala individualistă nu stă doar la baza egocentrismului, identificându-se cu acesta, dar cauzează şi egolatrizarea: omul pleacă de la sine şi se întoarce mulţumit în sine de faptul că el îşi este propriul stăpân şi că nimeni nu-i determină existenţa din exterior. Morala individualistă conduce la valorificarea faptelor numai prin sine şi pentru sine. Gândirea individualistă presupune urmărirea de către individ  a interesului material şi moral propriu, în detrimentul semenilor[49].
Acest fapt duce la individualizarea şi  tratamentul preferenţial al omului ca individ rupt din relaţiile cu grupul din care provine, raportul cu semenii reducându-se la cadrele unei relaţii de interes material: „Perseverenţa în individualism înseamnă eşecul omului incapabil de a pune la contribuţie alteritatea şi libertatea personală. Ea arată cât de mult s-a înstrăinat omul de plinătatea existenţei, care este viaţa treimică, perihoreza personală şi comuniunea iubirii”[50].                      
            În societatea marcată de individualism nu s-a înţeles, de fapt, că omul este o fiinţă naturală, dar cu o vocaţie supranaturală. Atunci când este separat de Dumnezeu şi redus la propriile sale forţe naturale, omul devine pur şi simplu sclavul nevoilor şi plăcerilor materiale. Lipsit de Dumnezeu, nimic nu-l mai poate proteja împotriva haosului. Individualismul şi cultul eului nu pot conduce, aşa cum s-ar crede, la o mai mare afirmare a omului, ci la o negare a lui[51].
O persoană care se afirmă ca individ închizându-se în limitele firii sale particulare nu se poate desăvârşi cu adevărat, din contră ea se împuţinează, sărăceşte. Numai lepădându-se de propriul său conţinut, numai dăruindu-l în chip liber, numai încetând să existe numai pentru sine, se exprimă din plin persoana. Lepădându-se de binele său individual, ea sporeşte la nesfârşit şi se îmbogăţeşte cu tot ce aparţine tuturor[52].
Într-o viaţă izolată şi separată de semeni nu există bucurie. Niciodată nu vom putea trăi singuri. Însă, dacă cineva îşi dă o importanţă deosebit de mare sieşi, rămâne singur, pentru că celălalt îi va răspunde la fel, şi astfel devin amândoi singuri, se însingurează. Omul nu a fost creat să trăiască izolat, să vieţuiască singur. Fericirea stă în comuniune, în a şti că nu eşti singur, că îi pasă cuiva de tine şi că cineva este interesat şi implicat în viaţa ta. Cu cât cineva se dăruieşte mai mult, cu atât primeşte mai mult, cu atât devine mai bogat. Însă bunătatea nu se poate întări, nu poate spori în izolare, ci numai în comuniune.

 
Sursa: https://hbdchick.wordpress.com/2013/09/07/national-individualism-collectivism-scores/

BIBLIOGRAFIE
1.     Achimescu, Nicolae, Religie, modernitate şi postmodernitate, Trinitas, Bucureşti, 2013.
2.     Baconsky, Teodor, Ispita binelui. Eseuri despre urbanizarea credinţei, Anastasia, Bucureşti, 1999.
3.     Berdiaev, Nikolai, Despre sclavia şi libertatea omului, traducere de Maria Ivănescu, Antaios, Oradea, 2000.
4.     Berdiaev, Nikolai, Sensul creaţiei: încercare de îndreptăţire a omului, traducere de Anca Oroveanu, Humanitas, Bucureşti, 1992.
5.     Cristescu, Vasile, Persoană şi comuniune în creştinism şi filosofie, Tehnopress, Iaşi, 2008.
6.     Filoramo, Giovanni; Massenzio, Marcello; Raveri, Massimo; Scarpi, Paolo; Elin, Mihai, Manual de istorie a religiilor, traducere de Mihai Elin, Humanitas, Bucureşti.
7.     Fitoussi, Jean-Paul şi Rosanvallon, Pierre, Noua epocă a inegalităţilor, traducere de Camelia Trofin, Institutul European, Iaşi, 1999.
8.     Fukuyama, Francis, Marea ruptură. Natura umană şi refacerea ordinii sociale, traducere de Liana Alecu, Humanitas, Bucureşti, 2011.
9.     Gauchet, Marcel, Ieşirea din religie, traducere de  Mona Antohi, Humanitas, Bucureşti, 2006.
10. Guardini, Romano, Sfârşitul modernităţii. O încercare de orientare, traducere de Ioan Milea, Humanitas, Bucureşti, 2004.
11. Guénon, René, Criza lumii moderne, traducere de Anca Manolache, Humanitas, Bucureşti, 1993.
12. Guénon, René, Criza lumii moderne, traducere de Anca Manolache, Humanitas, Bucureşti.
13. Iloaie, Ștefan, „Relativismul moral al secularizării şi prezenţa lui în bioetică”, în Mircea Gelu Buta (coord.), Medicii şi Biserica VIII, Renaşterea, Cluj-Napoca, 2010.
14. Iloaie, Ștefan, „Sindromul înveşnicirii. Darul vieţii şi atitudinea faţă de aceasta”, Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Bioethica, 2 (2009).
15. Iloaie, Ștefan, Relativizarea valorilor morale. Tendinţele eticii postmoderne şi morala creştină, Renaşterea, Cluj-Napoca, 2009.
16. Lossky, Vladimir, Teologia mistică a Bisericii de Răsărit, traducere de Vasile Răducă, Anastasia, Bucureşti, 1990.
17. Mantzaridis, Georgios, Morala creştină II, traducere de Cornel Constantin Coman, Editura Bizantină, Bucureşti, 2006.
18. Pavel, Constantin C., Tragedia omului în cultura modernă, Anastasia, Bucureşti, 1997.
19. Picard, Max, Fuga de Dumnezeu, traducere de Patricia Merfu şi George Remete, Anastasia, Bucureşti, 1998. 
20. Popescu, Dumitru, Hristos, Biserică, misiune. Relavanţa misiunii Bisericii în lumea contemporană, Editura Arhiepiscopiei Dunării de Jos, Galaţi, 2011.
21. Suzi, Gablik, A eşuat modernismul?, traducere de Viorel Zaicu, Cartea Veche, Bucureşti, 2008.
22.   Yannaras, Christos, Libertatea moralei, traducere de Mihai Cantuniari, Anastasia, Bucureşti, 2002.
[1]
                        [1] Nikolai Berdiaev, Despre sclavia şi libertatea omului, pp. 37-38.
[2]
                        [2] Georgios Mantzaridis, Morala creştină II, p. 527.
[3]
                        [3] Max Picard, Fuga de Dumnezeu, trad. Patricia Merfu şi George Remete, Anastasia, Bucureşti, 1998, p. 7. 
[4]
                        [4] Vasile Cristescu, Persoană şi comuniune în creştinism şi filosofie, Tehnopress, Iaşi, 2008, p. 16.
[5]
                        [5] Nikolai Berdiaev, Sensul creaţiei: încercare de îndreptăţire a omului, trad. Anca Oroveanu, Humanitas, Bucureşti, 1992, p. 201.
[6]
                        [6] Vasile Cristescu, Persoană şi comuniune în creştinism şi filosofie, p. 16.
[7]
                        [7] Ștefan Iloaie, Relativizarea valorilor morale. Tendinţele eticii postmoderne şi morala creştină, Renaşterea, Cluj-Napoca, 2009, pp. 69-70.
[8]
                        [8] Francis Fukuyama, Marea ruptură. Natura umană şi refacerea ordinii sociale, trad. Liana Alecu, Humanitas,
                Bucureşti, 2011, pp. 60-61.
[9]
                        [9] Jean-Paul Fitoussi şi Pierre Rosanvallon, Noua epocă a inegalităţilor, trad. Camelia Trofin, Institutul European, Iaşi, 1999, p. 43.
[10]
                        [10] Georgios Mantzaridis, Morala creştină II, p. 249.
[11]
                        [11] Constantin C. Pavel, Tragedia omului în cultura modernă, Anastasia, Bucureşti, 1997, pp. 13-14.
[12]
                        [12] René Guénon, Criza lumii moderne, p. 120.
[13]
                        [13] Ștefan Iloaie, „Relativismul moral al secularizării şi prezenţa lui în bioetică”, în Mircea Gelu Buta (coord.), Medicii şi Biserica VIII, Renaşterea, Cluj-Napoca, 2010, p. 164.
[14]
                        [14] Nicolae Achimescu, Religie, modernitate şi postmodernitate, Trinitas, Bucureşti, 2013, p. 221.
[15]
                        [15] Francis Fukuyama, Marea ruptură, p. 61.
[16]
                        [16] Ibidem.
[17]
                        [17] Jean-Paul Fitoussi şi Pierre Rosanvallon, Noua epocă a inegalităţilor, p. 44.
[18]
                        [18] Giovanni Filoramo et al., Manual de istorie a religiilor, trad. Mihai Elin, Humanitas, Bucureşti, p. 506.
[19]
                        [19] Teodor Baconsky, Ispita binelui. Eseuri despre urbanizarea credinţei, Anastasia, Bucureşti, 1999, p. 17.
[20]
                        [20] Suzi Gablik, A eşuat modernismul?, trad. Viorel Zaicu, Cartea Veche, Bucureşti, 2008, p. 138.
[21]
                        [21] Max Picard, Fuga de Dumnezeu, p. 10.
[22]
                        [22] René Guénon, Criza lumii moderne, trad. Anca Manolache, Humanitas, Bucureşti, pp. 98-99.
[23]
                        [23] Ștefan Iloaie, Relativizarea valorilor morale, p. 70.
[24]
                        [24] Nicolae Achimescu, Religie, modernitate şi postmodernitate, pp. 221-222.
[25]
                        [25] Ștefan Iloaie, „Sindromul înveşnicirii. Darul vieţii şi atitudinea faţă de aceasta”, Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Bioethica, 2 (2009), p. 7.
[26]
                        [26] Francis Fukuyama, Marea ruptură, p. 107.
[27]
                        [27] Constantin C. Pavel, Tragedia omului în cultura modernă, p. 14.
[28]
                        [28] Suzi Gablik, A eşuat modernismul?, p. 39.
[29]
                        [29] Ibidem, p. 171.
[30]
                        [30] Ibidem, p. 135.
[31]
                        [31] René Guénon, Criza lumii moderne, p. 99.
[32]
                        [32] Ibidem, p. 107.
[33]
                        [33] Romano Guardini, Sfârşitul modernităţii. O încercare de orientare, trad. Ioan Milea, Humanitas, Bucureşti, 2004, pp. 79-80.
[34]
                        [34] Ibidem p. 37.
[35]
                        [35] Constantin C. Pavel, Tragedia omului în cultura modernă, p. 15.
[36]
                        [36] Ibidem.
[37]
                        [37] Ibidem, p. 38.
[38]
                        [38] Romano Guardini, Sfârşitul modernităţii, p. 93.
[39]
                        [39] Ibidem, p. 94.
[40]
                        [40] Christos Yannaras, Libertatea moralei, pp. 89-90.
[41]
                        [41] Constantin C. Pavel, Tragedia omului în cultura modernă, p. 7.
[42]
                        [42] Georgios Mantzaridis, Morala creştină II, p. 429.
[43]
                        [43] Constantin C. Pavel, Tragedia omului în cultura modernă, p. 16.
[44]
                        [44] Ibidem, p. 16.
[45]
                        [45] Georgios Mantzaridis, Morala creştină II, p. 430.
[46]
                        [46] Dumitru Popescu, Hristos, Biserică, misiune, p. 126.
[47]
                        [47] Ștefan Iloaie, Relativizarea valorilor morale, p. 70.
[48]
                        [48] Marcel Gauchet, Ieşirea din religie, trad. Mona Antohi, Humanitas, Bucureşti, 2006, p. 121.
[49]
                        [49]Ștefan Iloaie, Relativizarea valorilor morale, p. 71.
[50]
                        [50] Christos Yannaras, Libertatea moralei, p. 28.
[51]
                        [51] Nicolae Achimescu, Religie, modernitate şi postmodernitate, p. 222.
[52]
                        [52] Vladimir Lossky, Teologia mistică a Bisericii de Răsărit, p. 152.