Faceți căutări pe acest blog

marți, 26 noiembrie 2013

Ionuţ Hens - Categoriile clasice ale esteticiiIonuţ Hens

Categoriile clasice ale esteticii : sublimul şi   frumosul
Autor : Hens Ionuţ
-         Student Facultatea de Teologie Ortodoxă Cluj-Napoca, Universitatea Babeş-Bolyai
Introducere
       
Încercând să ofere o definiţie, să explice şi să descrie sensul cuvântului „frumos”, marele filosof grec, Platon, oferea următoarea explicaţie : „ frumosul este măreţia adevărului.” Platon a oferit această explicaţie născocind un termen unic : kalokagathia, care făcea din bine şi frumos versanţii aceleiaşi culmi. [1] Pe ultima treaptă a sintezei, binele şi adevărul se oferă contemplaţiei, via lor simbioză marcând integritatea fiinţei şi făcând să ţâşnească frumuseţea.
            Scoţând lumea din netocmire, Creatorul, ca dumnezeiesc poet, a compus „Simfonia sa în şase zile” şi cu fiecare din actele sale, el a văzut că „era frumos”. Teologul rus, Paul Evdochimov [1]în lucrarea sa „Arta icoanei”. O teologie a frumuseţii”, explică, bazându-se pe textul grecesc,  cuvintele lui Dumnezeu după fiecare act al creaţiei. Textul grecesc al istoriei biblice spune : kalon – frumos şi nu agathon – bun. Cuvântul evreiesc explică şi prin bine, dar şi prin frumos. Verbul „ a crea” este conjugat în ebraică la modul perfect : lumea a fost, este şi va fi creată până la desăvârşirea sa. Ieşind din mâinile lui Dumnezeu, germenele este deja frumos, dar îşi cere împlinirea. Sfântul Maxim Mărturisitorul afirmă că împlinirea frumuseţii celei dintâi întru Frumuseţea desăvârşită are loc în Împărăţie, al cărei nume îl primeşte. Atunci putem concluziona că, dacă  Împărăţia contemplată este Frumuseţea, a Treia Persoană a Sfintei Treimi se arată a fi Duhul Frumuseţii. [2]
Cuvântul „frumos”, apare şi în Troparul glasului al IV-lea din ritualul târnosirii Bisericii, exprimând venirea frumosului, prin cuvontele : „Precum în înalturi ai întins măreţia cerului, aşa şi aici pe pământ ai dezvăluit frumuseţea sfântului lăcaş al slavei tale”. Se spune că interacţiunea tainică dintre cărbune şi lumină produce diamantul, adică frumuseţea, iar raza care străpunge noaptea unei scoici dă naştere perlei. Putem spune că spaţiul nu există decât prin lumina care face din el matricea oricărei vieţi, iar în acest sens viaţa şi lumina se identifică.  Lumina dă viaţă oricărei fiinţe, făcând din ea pe cel care este prezent. În acest sens, omul trebuie să descopere Frumuseţea, Lumina, Viaţa, concludente fiind cuvintele Sfântului Grigorie al Nysei care descrie urcuşul duhovnicesc : „Ai devenit frumos apropiindu-te de lumina-Mi”.[3] Omul este atins de cele înalte, „cade în sus”, s-ar putea spune şi atinge nivelul frumuseţii divine.
În scrierile lui Dionisie Pseudo-Areopagitul apare adeseori conceptul de mărime. Este cunoscut faptul că estetica pozitivistă concepe dimensiunile şi valorile ca realităţi fizice ( muntele, marea, cerul, etc.), morale (umanismul, spiritul justiţiar, moartea vitează). Ele rămân a fi contemplate separat şi dau impresia că nu fac parte dintr-un cosmos care le cuprinde şi le subordonează. De aceea în momentul receptării lor, nici nu se pune întrebarea în legătură cu cauza lor. Cine s-ar gândi la cauza muntelui, care se înfăţişează ca un aspect al „naturii”, iar natura este şi atâta tot. Dacă ne punem întrebarea cum este, o descoperim mare şi sublimă. Însă nu acesta este modul în care se pune problema sub aspectul sublimului teologic. Diferenţa este că în sens teologic, se afirmă că, cine contemplă zidirea înţelege că ea se constituie dintr-un total de dimensiuni şi realităţi, care poartă laolaltă întipărit chipul lui Dumnezeu. Nimic din ceea ce există nu se află în afara lui Dumnezeu, Dionisie Pseudo-Areopagitul afirmând că mărimea dumnezeiască nu se împuţinează, iar când îşi face prezenţa în lucruri „mici” nu-şi pierde calitatea divină şi tot „mărime” este. [4]

1.      De la experienţa estetică la experienţa religioasă

Paul Evdochimov afirmă că există o asemănare izbitoare între aceste două experienţe, constând în raportarea acestora la obiectul lor, amândouă situându-se într-o atitudine de contemplaţie, de cerere, de smerită rugă. Aspectul care le separă pe cele două constă în modul în care fiecare îşi înţelege obiectul său sau mai degrabă cum sunt pătrunse de acesta.
O dată cu apariţia pe scena filosofiei a lui Kant, acesta afirma că frumosul este „ ceea ce place în mod universal fără concept, ceea ce stârneşte o plăcere dezinteresată, deoarece frumosul este o finalitate fără scop, fie ea utilitară sau morală. [5] Cea mai importantă afirmaţie este aceea că noţiunea de frumos este convertibilă cu cea de fiinţă, ceea ce înseamnă că frumuseţea este ultima treaptă a împlinirii, se identifică cu integritatea ideală a fiinţei. Iar contrar acesteiam urâţenia este o lipsă a fiinţei, pervertirea sa prin sărăcire. Pentru artişti, frumosul reprezenta ceea ce plăcea ochiului fiind reprezentate de plăcere şi emoţie care echivalau cu semnul cunoaşterii estetice, al adevărului perceput în mod sensibil, prin mijlocirea formelor artistice. Arta aspiră spre imaginea fiinţei integrale, a lumii aşa cum trebuie să fie în desăvârşirea ei, încearcă o apropiere de Misterul ontologic.
Arta este legată de expresie, de aceea experienţa estetică este cea mai directă, în muzică poate mai mult decât în altă parte, deoarece dinamismul său nu ţine de spaţiu, ci curge doar în timp. Frumosul este prezent în armonia tuturor elementelor sale, punându-ne în faţa unei evidenţe care nu poate fi demonstrată şi pe care nu o putem justifica decât contemplând-o. Misterul său iluminează dinlăuntru exteriorul fenomenal, aşa cum sufletul radiază în mod tainic, înrudit cu însăşi substanţa fiinţei noastre. Marii pictori afirmă că nu au văzut niciodată ceva urât în natură. Comunicăm cu frumuseţea unui peisaj, a unei priviri sau a unei poezii, aşa cum o facem cu un prieten şi simţim o stranie consonanţă cu o realitate care pare a fi patria sufletului nostru, pierdută şi regăsită. Arta „defenomenalizează” realitatea curentă, întreaga lume deschizându-se spre mister, în acest punct se opreşte experienţa estetică.[6]
Kirkegaard[7], în faimoasa lui filosofie a vârstelor îşi pune următoarea întrebare : există un mod estetic, etic sau religios de a cunoaşte valoarea supremă? Răspunsul este următorul : disperarea împinsă la extrem stârneşte nostalgia ca valoare eternă şi aceasta e trecerea în stadiul etic. Plăcerilor iresponsabile ale estetului li se opune moralistul cu sistemul lui de îndatoriri şi răspunderi. Etapa etică nu poate depăşi însă sentimentul păcatului, starea de vinovăţie şi nelinişte. Călăuzit de mâna Domnului, omul trece fără voia lui dincolo de hotarele esteticului şi ale eticului. În stadiul religios, omul intră în legătură absolută cu Absolutul, prin mijlocirea neliniştii şi a suferinţei. În ciuda forţei geniului său, Kirkegaard rămâne în faţa lui Dumnezeu şi nu în Dumnezeu.
Teologul rus, Pavel Florenski[8], într-una din cărţile sale, „Stâlpul şi temelia Adevărului” prezintă într-unul din capitolele acesteia, ideea primatului frumosului şi artisticităţii originale, care constituie esenţa ortodoxiei.  Ajunge la concluzia că esteticitatea reprezintă semnul cel mai profund, iar frumuseţea cel mai exterior dintre straturile „longitudinale” ale existenţei, fiind o forţă care penetrează toate straturile, iar Dumnezeu reprezintă Frumuseţea Supremă şi împărtăşind-o, totul devine frumos. Persoana, cu ajutorul harului divin, asimilează în mod viu şi organic toate straturile existenţei.[9]
Este evident faptul că nu în natura însăşi se găseşte adevărata Frumuseţe, ci în epifania Transcendentului, care face din natură lăcaşul cosmic al strălucirii sale. Dostoievski spune că nu poate şi nu este nimic mai frumos şi desăvârşit decât Hristos. Cu toate acestea contemplarea frumuseţii, cea pur estetică nu este de ajuns, (chiar şi contemplarea lui Hristos), cere cu necesitate actul religios al credinţei, participarea activă şi întruparea frumuseţii transformatoare a Domnului.
Frumuseţea lui Dumnezeu, ca şi lumina Sa, nu este nici materială, nici sensibilă, nici intelectuală, ci se dă în ea însăşi sau prin formele acestei lumi şi se lasă contemplată cu ochii deschişi ai trupului transfigurat.

2.      „Frumosul” în scrierile Sfinţilor Părinţi

Sfântul Gherman, patriarhul Constantinopolului, spunea, că o dată cu Hristos, tot cerul a coborât pe pământ şi că sufletul creştin este cuprins pentru totdeauna de această viziune. Pentru Dionisie Pseudo-Areopagitul, Frumuseţea este unul din Numele lui Dumnezeu, pus în legătură cu fiinţa umană printr-un raport de conformare, căci omul este creat după veşnicul model, Arhetipul Frumuseţii. Sfântul Vasile cel Mare, spune că prin firea lor oamenii doresc frumosul, în esenţa sa, omul fiind creat cu setea de frumos. La fel, o binecunoscută culegere de învăţături ascetice este numită Filocalia, sau „dragoste de frumos”, nume semnificativ ce vrea să spună că un ascet, nu este numai bun, lucru de la sine înţeles, ci este şi frumos, radiind de nepământească frumuseţe, exclamând cuvintele Sfântului Grigore din Nazianz : „Dumnezeu l-a pus pe om să-i cânte strălucirea.”[10]
Tradiţia din Antiohia, hristologică, se opreşte mai mult asupra revelaţiei Cuvântului în umanitatea sa, iar cea din Alexandria, pnevmatologică, insistă asupra Frumuseţii Dumnezeirii. Chipul lui Hristos este faţa omenească a lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, pogorâbd asupra Lui, ne arată Frumuseţea absolută, divin-umană, pe care nici o artă nu o poate reproduce vreodată, doar icoana o poate sugera prin mijlocirea luminii taborice.
Sfântul Grigore Palama afirmă legat de frumuseţe că, „aceasta fiind desăvârşită vine de sus, din unirea cu lumina mai mult decât strălucitoare şi care este unica origine a unei teologii sigure”[11].
La Sfinţii Părinţi, Frumuseţea dumnezeiască este o categorie fundamentală biblică şi teologică, născând frumuseţea lumii, ea este o realitate teologală, o calitate transcendentală a fiinţei, similară cu ceea ce este adevărat şi bun. Epifania, Taborul, Învierea, Rusaliile sunt revărsări fulgerătoare care se lasă văzute, în aceste revelaţii, obiectul determină în întregime subiectul. Lumina este obiectul viziunii, iar la Schimbarea la faţă a Domnului era, de fapt, cea a Apostolilor, pentru o clipă ochii lor deschişi puteau pătrunde, dincolo de chenoza lui, Slava Domnului.[12]
Cuvintele Sfântului Vasile cel Mare sunt edificatoare în acest sens, spunând :                    [13]Frumuseţea celor văzute, ne va da o idee despre Cel mai presus de orice frumuseţe”. Prin aceste cuvinte, Sfântul Vasile cel Mare doreşte să spună că adevărata frumuseţe este cea care întrece toată mintea şi puterea omenească de înţelegere şi pe care numai Duhul e în stare să o contemple.
Când trebuie să explice frumuseţea universului în termeni omeneşti, Sfinţii Părinţi recurg bucuroşi la noţiunea de frumos moştenită din stoicism, armonia care conferă unitatea unei fiinţe alcătuită din părţi multiple. Ordinea lumii devine atunci unul din principalele argumente pentru demonstrarea existenţei lui Dumnezeu, argument împrumutat de la filosofi, îmbracă un caracter cu totul special când e văzut în lumina revelaţiei.

Concluzii

Unele curente de gândire au o concepţie asupra frumuseţii conform căreia frumuseţea este derizorie, inutilă: realismul, estetismul, psihologismul sunt pericole care ameninţă frumuseţea, întrucât aceste teorii enunţă principii despre lume, realitate, om, materie în contradicţie cu ceea ce este frumuseţea şi totodată cu destinul lumii.[14]
Răspunsul la aceste provocări este pentru fiecare om acela de a găsi adevărata Frumuseţe, deoarece după cum afirmă filosoful Plotin, comparând adevărul cu frumuseţea, spune că adevărul este întotdeauna frumos, dar frumuseţea nu este întotdeauna adevărată. Răul este prins în ţesătura frumuseţii, asemeni unui rob legat cu lanţuri de aur, aceste legături îl ascund pentru ca realitatea lui să nu fie văzută de zei, pentru a nu oferi întotdeauna privirii oamenilor. [15] Nu numai Dumnezeu „se îmbracă în Frumuseţe” şi răul îl imită şi face astfel Frumuseţea profund ambiguă.
Dostoievski spune la un moment dat că , Frumosul este ceea ce este firesc, ceea ce este sănătos, dar foarte repede recunoaşte că nimic nu este chiar atât de simplu şi lansează celebrele cuvinte : „Frumuseţea va salva lumea”. Aspiraţia spre Frumuseţe coincide cu căutarea Absolutului şi a Infinitului, căutarea lui Dumnezeu.Frumuseţea care salvează lumea se găseşte în realitatea despre care vorbeşte rugăciunea adresată de Dionisie Pseudo-Areopagitul Maicii Domnului (Theotokos) : „Doresc ca chipul tău să se arate mereu în oglinda sufletelor şi să le păstreze curate până la sfârşitul veacurilor, să ridice pe cei căzuţi şi să dea nădejde celor ce cinstesc şi urmează această veşnică pildă de Frumuseţe...”[2]

Bibliografie

o       ***, Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institului Biblic şi de Misiune al BOR, Bucureşti, 2008
o       Paul Evdochimov, Arta icoanei. O teologie a frumuseţii, Editura Meridiane, 1993, trad. în lb. română de Grigore Moga şi Petru Moga
o       Petru Ursache, Mic trat de estetică teologică, Ediţia a II-a, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2009
o       Pavel  Florenski, Stâlpul şi Temelia Adevărului, Editura Polirom, Bucureşti, 1999
o       Thomas Spidlik, Spiritualitatea Răsăritului creştin. Manual systematic, vol. I, trad. Arhid. Ioan Ică jr., Editura Deisis, Sibiu, 1997
o       Michelina Tenace, Estetica lui Soloviov, Editura Galaxia Gutenberg, 2008, trad. din limba franceză de Gabriela Cristea


[1] Paul Evdochimov, Arta icoanei. O teologie a frumuseţii, Editura Meridiane, 1993, trad. în lb română de Grigore Moga şi Petru Moga, p. 9
[2] Ibidem, p. 42


[1]  S-a născut la data de  2 august 1901, la Sankt Petersburg şi a murit la data de 16 septembrie 1970. A fost fiul unei familii nobile din Sankt Petersburg. La vârsta de 6 ani, rămâne orfan de tată, în urma asasinării acestuia, fiind îngrijit numai de mama lui, care îi va insufla dragostea pentru teologie. În Rusia absolvă şcoală militară şi este înrolat în armata alba, luptând 2 ani împotriva revoluţiei bolşevice. Familia se refugiază la Istambul, apoi la Paris. În anul 1925 ajunge la Paris, iar în anul 1928 este licentiate în teologie la Institutul Saint Serge din Paris. Se căsătoreşte şi are 2 copii. Obţine doctoratul în litere cu teza : “ Dostoievski şi problema răului” la Facultatea de Litere Aix-en-Provence. În 1945 îi moare soţia şi Paul Evdochimov se dedică exclusive studiului teologiei. În 1954 se recăsătoreşte cu Tomoko Evdokimov, fiica unui diplomat japonez. Din 1962 şi până la sfârşitul vieţii, activează ca profesor la Institutul Saint Serge din Paris.
[2]  Paul Evdochimov, op. cit.,  p. 10
[3] Paul Evdochimov, op. cit,  p. 14
[4] Petru Ursache, Mic trat de estetică teologică, Ediţia a II-a, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2009, pp. 133-134
[5] Paul Evdochimov, op. cit., p. 24
[6] Ibidem, p. 26
[7] Søren Aabye Kierkegaard s-a născut la 5 mai 1813la  Copenhaga şi a murit  la data de 11 noiembrie 1855, tot la Copenhaga. A fost un filosof, scriitor şi teolog danez din secolul al XIX-lea. Prin concepţia sa filosofică asupra constrângerii omului de a-şi alege destinul, a exercitat o influenţă hotărâtoare asupra teologiei şi filosofiei modern,  în special asupra filosofiei existenşialiste.
[8] Pavel Florenski s-a născut la data de 9/21 ianuarie 1882, lângă Evlah, din părinţii Aleksandr Ivanovici Florenski şi Olga Pavlovna, având încă şapte fraţi şi surori, fiind cel mai mare. Între anii 1928-1937 suferă mult într-un exil, în care şi moare în anul 1937.
[9]Pavel  Florenski, Stâlpul şi Temelia Adevărului, Editura Polirom, Bucureşti, 1999, pp. 362-363
[10] Paul Evdochimov, op. cit., p. 18
[11] Ibidem, p. 21
[12] Ibidem, p. 29
[13] Thomas Spidlik, Spiritualitatea Răsăritului creştin. Manual systematic, vol. I, trad. Arhid. Ioan Ică jr., Editura Deisis, Sibiu, 1997, pp.158-161
[14] Michelina Tenace, Estetica lui Soloviov, Editura Galaxia Gutenberg, 2008, trad. din limba franceză de Gabriela Cristea, p. 71
[15] Paul Evdochimov, op. cit., p. 39