Faceți căutări pe acest blog

joi, 18 octombrie 2012

Grigore-Toma Someșan - Concilium Vaticanum SecundusSomeșan Grigore-Toma
Concilium Vaticanum Secundus


După moartea lui Pius XII (9 octombrie 1958), pe scaunul lui Petru este ales Patriarhul Veneţiei Angelo Roncalli, care şi-a luat numele de Papa Ioan al XXIII-lea. Întrucât acesta era înaintat în vârstă, avea 77 de ani, era considerat doar un Papă de tranziţie, însă această concepţie este spulberată după doar trei luni de pontificat, când la 25 ianuarie 1959 spre surpriza generală, în prezenţa cardinalilor reuniţi în Basilica San Paulo Fouri le Mura, Ioan anunţă convocarea unui Conciliu Ecumenic “de tip special însă, având drept temă înoirea internă (aggiornammento) a Bisericii, pentru a răspunde eficient problemelor lumii contemporane; înoire internă care să facă Biserica Catolică credibilă şi atractivă pentru creştinii separaţi de Roma, chemaţi să urmărească aceste eforturi ca o pregătire şi o contribuţie la căutarea unităţii creştine.”[1]
Lunile care au urmat au fost de o intensă activitate, nu doar la Roma ci în întreaga lume, însă “ la Roma bătrânul Papă părea că vrea să se grăbească şi nu înceta să vorbească şi să acţioneze. Tinerilor le explica faptul că Conciliul nu este o adunare speculativă ci un organism viu şi vibrant.” [2]
Pentru pregătirea lucrărilor proiectatului Sinod Ecumenic, Papa a decretat în 17 mai 1959 constituirea unei comisii ante-pregătitoare, având ca preşedinte pe Cardinalul Domenico Taradini, acesta având ca sarcină “luarea legăturii cu episcopii, teologii, Universităţile Catolice din lume pentru a obţine recomandări, sugestii şi pentru a determina în linii largi problemele ce vor trebui dezbătute la viitorul Sinod” [3]
Termenul de Sinod Ecumenic a făcut presa bisericească romano-catolică să sublinieze că era o invitaţie specială făcută celorlalte biserici să vină să se integreze de bunăvoie în sânul Bisericii Catolice, această idée se conturase şi din pricina cuvintelor îmbietoare din discursurile Suveranului Pontif, el adoptând în limbajul oficial expresii de genul: reconciliere, împăcare, biserici surori etc. Lucrurile s-au schimbat în momentul în care s-a văzut reacţia celorlalte biserici creştine, în primul rând cea Ortodoxă care ia o poziţie dârză, iar poziţia aceasta l-a făcut pe Papa Ioan să vorbească de un Sinod intern al Bisericii Catolice.
            În cele ce urmează vreau să vedem care au fost luările de poziţie a Bisericii Ortodoxe, astfel “Patriarhul Athenagoras al Constantinopolului a luat la cunoştinţă indirect, prin radio şi presă de aşa-zisul Sinod Ecumenic şi a întâmpinat cu bucurie iniţiativa dar a înţeles că o unire dogmatică este imposibilă.” [4]
            Cu ocazia vizitei episcopului de Canterbury, Sanctitatea sa Athenagoras a declarat referitor la Sinod că “e gata să meargă pentru cauza unităţii Bisericii, chiar la Roma cu condiţia de a fi primit ca egal” [5].O atitudine dârză, dar o atitudine conforma cu învăţătura biblică şi cu canoanele celor şapte sinoade ecumenice. Profesorul I.G.Coman, într-un articol, arată de ce II Vatican nu poate fi considerat un sinod ecumenc iar un prim considerent este şi cel amintit de Patriarhul Ecumenic, adică supremaţia papală, “eclesiologia papală exclude sinodul ecumenic”.[6]
            Am văzut aşadar reacţiile Bisericii Ortodoxe în legătură cu ecumenicitatea sinodului de la Vatican, care va rămâne în istorie cu numele de Conciliul Vatican II, şi care a adus schimbări “violente în Biserica Romano-Catolică încât uniiclerici şi laici au fost dezorientaţi.Dacă unii conservatori blamează Conciliul li se poate răspunde că furtuna era gata să lovească Biserica şi numai viziunea unui papă învăţat şi inspirat a dat posibilitatea Bisericii de a se pregăti pentru a înfrunta furtuna”[7].
            Ioan al XXIII, observă acest pericol de care vorbeşte Murray, şi este ferm convins că o schimbare internă, o deschidere a Bisericii Catolice faţă de Răsăritul ortodox, pe care-l cunoştea destul de bine, ar face bine întregii creştinătăţi, pentru că “nu este uşor să fi creştin autentic în contextul societăţii moderne străbătute de forme de păgînism renascut”[8] cum frumos scria  papa Ioan Paul după câţiva  ani, din păcate atitudinea favorabilă faţă de ortodoxie a bătrânului papă nu va influenţa şi pe urmaşul său, Paul VI, care, deşi continuă opera magistrală a înaintaşului sau, “revine la vechea practică catolică, accentuând primatul şi infaibilitatea papală precum şi uniatisnul”[9]  .

CONCILIUL

            Pentru pregătirea lucrărilor s-au constituit 12 comisii, care au avut sarcina de a trasa în linii mari coordonatele dogmatice ale conciliului, abia după ce acestea şi-au îndeplinit sarcinile, papa a putut deschide lucrările la care au participat peste 2400 de episcopi, “abordând o tematică vastă, fiind promulgate 16 documente,4 constituţii, 9 decrete şi 13 declaraţii”.[10] Bisericile creştine şi-au trimis doar reprezentanţi, dar după anevoioase tratative. În cele ce urmează voi arăta părerile sau luările de poziţie ale acestor observatori pe marginea discuţiilor de la fiecare sesiune, un lucru important de amintit: şi observatorii au avut în faţă aceleaşi hărţi pe care le-a avut şi părinţii conciliari.
            Sesiunea I –a (11 octombrie-8 decembrie 1962)
-                                                                     despre izvoarele revelatiei
-                                                                     despre păstrarea curată a tradiţiei
-                                                                     morala creştină
-                                                                     despre căsătorie,castitate,familie,feciorie
-                                                                     despre Sf. Liturghie
-                                                                     despre mijloacele de comunicaţie socială
-                                                                     despre unitatea Bisericii
-                                                                     despre Biserică
-                                                                     despre Preasfânta Fecioară Maria, Maica lui Dumnezeu şi a oamenilor
La această sesiune au participat printre observatori şi o delegaţie rusă.”Comentariile lor asupra primei audienţe,au fost pozitive, la adresa Papei Ioan”.[11]
            Sesiunea a-II-a ( 29 septembrie-4 decembrie1963) - sub preşedinţia papei Paul al VI-lea.
                        - teologia Bisericii
                        - înnoirea ei internă
                        - promovarea unităţii creştinilor
                        - dialogul cu lumea contemporană
După această sesiune pr. Nissiotis a subliniat efortul catolicilor de a trece de la monolog la dialog dar despre ecumenism a remarcat ignorarea voluntară a principalei dificultăţi, pretenţia Romei de a fi centrul unităţii”.[12]
            Sesiunea a-III-a (14 septembrie-21noiembrie 1964)-si-a ţinut lucrările sub semnul unei agende supraîncărcate, se pare ca a fost cea mai dramatică. S-au reluat discuţiile despre Biserică, laicat ca poporul lui Dumnezeu, despre caracterul eshatologic al Bisericii.” După această sesiune profesorul Radopulos a spus printre altele: Recunoaştem că ne separă probleme de fond....studierea documentelor acestui Conciliune fac să tragem concluzia că astfel de probleme nu se vor rezolva în viitorul apropiat”.[13]
            Sesiunea a-IV-a (14 septembrie-8 decembrie 1965)
                        - decretul privind misiunea episcopilor
                        - cel privind reînnoirea vieţii consacrate
                        - despre formarea preoţească
                        - despre relaţiile Bisericii cu religiile necreştine
            Aceasta este o scurtă prezentare a celor ce sau discutat la sesiunile Sinodului, însă nu totul a fost aşa de simplu cum pare, fiindcă ideea papei Ioan al XXIII-lea de a respecta vocea liberă a sinodului, la urma urmei “o mare noutate a Conciliului II Vatican în comparaţie cu celelalte sinoade din trecut”[14] , a făcut  pe unii teologi să ridice probleme spinoase, amintesc de profesorul Kung, care intru-un studiu dedicat infailibilităţii  critică modalitatea folosirii ei la discreţia absolută a papei, nemaifiind  nevoie de aprobarea Bisericii, pentru hotărârile luate singular de papă; el arată că în sensul strict al cuvântului numai Dumnezeu este infailibil”[15]. În cartea sa, intitulată, Biserica, propune să privim trei probleme  referitoare la chestiunea infailibilităţii: ”cine i-a dat lui Simon numele de Chefa, Iisus cel istoric sau comunitatea respectivă? cuvintele din Matei 16,18 au fost spuse de Iisus cel istoric sau atribuite lui de comunitate?aceste cuvinte acordă lui Petru o putere reală de conducere monarhică şi juridică, sau numai o poziţie istorică mai deosebită?[16]
Din nefericire vocea profesorului Kung  a fost una singulară, deşi unii teologi, tacit, au aprobat ceea ce acesta susţinea, dovadă fiind prefeţele scrise la cartea, marelui professor (Biserica), carte ce i-a conferit din partea unor cardinali titlul de “oaie neagră”[17], expresia aparţinând teologului H.Schauf. A fost numit oaie neagră a catolicismului deoarece, “Kung se apropie de doctrina ortodoxă centrată pe infailibilitatea întregii Biserici, o Biserică inefabilă dar nu personae inefabile”- după cum frumos afirmă ÎPS Antonie Plămădeală[18].


Vizitele făcute reciproc de către papa Paul al IV-lea şi Sanctitatea Sa Athenagoras, au făcut pe mulţi să creadă că dialogul iubirii între Bisericile surori este cea mai sigură cale spre unire, crezând dialogul teologic de prisos, însă nu a fost aşa . Perioada iubirii s-a rezumat la un schimb de amabilităţi verbale, care nu au avut şi nu au nici astăzi un efect esenţial, prin schimbarea vreuneia din poziţiile doctrinare ale celor două Biserici.
După încheierea Conciliului Vatican, se vede o schimbare  de atitudine a Bisericii Catolice faţă de ortodoxie „conciliul II Vatican a făcut pasul revoluţionar al asumării unei eclesiologii deschise, în care eclesialitatea Bisericii Catolice este afirmată în deplinătatea ei, dar fără ca prin aceasta să fie negată eclezialitatea altor comunităţi creştine ,situate în afara jurisdicţiei Romei”[19].
Directiva pentru ecumenism mai precis pentru aplicarea decretului, despre ecumenism, al Conciliului II Vatican, merge foarte departe „în propunerile pentru comuniunea în taine între catolici şi ortodocşi, ca preludiu al deplinei comuniuni....se admit rugăciuni comune, se admite catolicilor să se spovedească la preoţi ortodocşi, să primească Maslu în cazuri de necesitate”[20]
O situaţie asimilară poate fi semnalată şi în cazul adaosului Filioque[21] , ”documentele politice actuale a Bisericii Romano-Catolice după Conciliul II Vatican (1962-1965) arată o anumită îngăduinţă, faţă de dogma Filioque şi în mod concret lasă să se înţeleagă că Biserica O occidentală ar putea să accepte Simbolul  şi fără adaos în spaţiul cultului. În anumite împrejurări se rosteşte Simbolul şi fără adaosul Filioque.”[22]
Dintr-un punct de vedere, aceste prevederi reprezintă o atitudine cu totul nouă , faţă de cea de pe vremuri, când la noi în Ardeal un credincios era rebotezat dacă venea din Biserica Ortodoxă.
Referitor la noua atitudine, părintele Stăniloae, mult mai profund, spunea că prin această atitudine „se poate crea o confuzie, o situaţie neplăcută, credincioşii ortodocşi pot sădea pradă prozelitismului, să creadă că nu există nici o diferenţă între cele două confesiuni,  pe când credincioşii catolici sunt mereu instruiţi cu privire la poziţia Romei, faţă de Ortodoxie.
Sfântul părinte, Benedict al XVI-lea spunea intr-un interviu „Conciliul voia să marcheze trecerea de la o atitudine de conservare la o atitudine misionară. Mulţi uită că conceptul conciliar opus lui conservator, nu este progresist ci misionar.”[23] Din câte se pare aceasta este  atitudinea  Apusului faţă de Conciliu.
 

1.                                          ***, Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1998.

Volume:
2.                                          Ică, Ioan jr., “Perspective asupra Conciliului Vatican II” , Ed. Galaxia Gutemberg, Târgu-Lăpuş, 2004.
3.                                          Ioan Paul al II-lea, Planul lui Dumnezeu-decalog pentru mileniul II, trad. Willi Truwikl, ed. Enciclopedică, Bucureşti , 1999.
4.                                          Lazu, Robert, „Farmecul discret al teologiei”, ed.Dacia, Cluj-Napoca, 2001.
5.                                          Matsoukas, Nikolaus, „Teologia Dogmatcă şi Simbolică II”, trad. Nicuşor Deciu,ed. Bizantină Bucureşti,2006.
6.                                          Poupard, Paul, “Conciliul Vatican II ”, trad. Aurelian Băcilă, Ed. Galaxia Gutemberg, Târgu-Lăpuş, 2008.
7.                                          Ratzinger, Josef, Raport asupra credinţei”, trad. Mihai Petraşcu, Ed. Sapienţia , Iaşi 2011.

Studii și articole:

8.                                          Bria, Ioan,”Teologia romano-catolică şi conciliul II Vatican” ,Ortodoxia, nr.1,anul 1964.
9.                                          Coman, Ioan G., Sinodul II Vatican în lumina sinoadelor ecumenice”, Ortodoxia,nr.3,anul 1962.
10.                                      Ionescu, Barbu, Lucrările primei sesiuni a Conciliului de la Vatican”, Ortodoxia,nr.1, anul 1964.
11.                                      Plămădeală, Antonie, ”Hans Kung şi declaraţia Mysterium Eclessae”, Ortodoxia, nr.1, anul 1974.
12.                                      Murray, Robert, ”Orientări noi în teologia Romano –Catolică după Vatican II”, Ortodoxia, nr.1, anul 1972.
13.                                      Rămureanu, Ioan, “Ce este şi ce urmăreşte aşa-zisul Sinod Ecumenic proiectat de papa Ioan al XXIII-lea Ortodoxia, , nr.3, 1962.
14.                                      Stăniloae, Dumitru, „Coordonatele ecumenismului din punct de vedere ortodox”, Ortodoxia, nr.4, anul 1967.
15.                                      Vasiliu, Cezar, “Relaţiile dintre Biserica Catolică şi Biserica Ortodoxă de la anunţarea Conciliului Vatican II până în decembrie 1970”, Ortodoxia, nr.1, anul 1976.


[1] Ioan Ică jr. “Perspective asupra Conciliului Vatican II” , Ed. Galaxia Gutemberg, Târgu-Lăpuş, 2004, p. 66.
[2] Poupard Paul “Conciliul Vatican II ”, trad. Aurelian Băcilă, Ed. Galaxia Gutemberg, Târgu-Lăpuş, 2008, p.5.
[3] Pr. Prof. I. Rămureanu  Ce este şi ce urmăreşte aşa-zisul Sinod Ecumenic proiectat de papa Ioan al XXIII-lea Ortodoxia, nr.3, 1962, p. 358.
[4] Ibidem., p.365.
[5] Ibidem, p. 366.
[6] Pr.Prof.I.G.Coman,Sinodul II Vatican în lumina sinoadelor ecumenice”, Ortodoxia,nr.3,anul 1962, p.316.
[7] R.Murray ”Orientări noi în teologia Romano –Catolică după Vatican II”, Ortodoxia, nr.1, anul 1972, p. 27.
[8] Ioan Paul al II-lea, Planul lui Dumnezeu-decalog pentru mileniul II, trad.Willi Truwikl, ed. Enciclopedică, Bucureşti , 1999, p. 5.
[9] Cezar Vasiliu, “ Relaţiile dintre Biserica Catolică şi Biserica Ortodoxă de la anunţarea Conciliului Vatican II până în decembrie 1970”, Ortodoxia, nr.1, anul 1976, p.51.
[10] .Poupard Paul, op. cit.,, p. 10.
[11] Cezar Vasiliu, art.cit, p.87.
[12] Ibidem, p. 88.
[13] Ibidem.
[14] Barbu Ionescu, Lucrările primei sesiuni a Conciliului de la Vatican”, Ortodoxia,nr.1, anul 1964, p.11.
[15] Cezar Vasiliu, art.cit., p.103.
[16] Ibidem, p. 102, aici.
[17] Ioan Bria,”Teologia romano-catolică şi conciliul II Vatican” ,Ortodoxia, nr.1,anul 1964, p.140.
[18] Antonie Plămădeală,”Hans Kung şi declaraţia Mysterium Eclessae”, Ortodoxia, nr.1, anul 1974, p.14.
[19] Robert Lazu „Farmecul discret al teologiei”, ed.Dacia, Cluj-Napoca, 2001,p.34.
[20] Dumitru Stăniloae, „Coordonatele ecumenismului din punct de vedere ortodox”, Ortodoxia, nr.4, anul, 1967, p. 509.
[21] Învăţătura care susţine că şi Fiul, ca al dolea  principiu, purcede pe Duhul Sfânt, o învăţătură care constituie o deosebire importantă a romano-catolicismului  faţă de Biserica Ortodoxă.
[22] Nikolaus Matsoukas, „Teologia Dogmatcă şi Simbolică II”, trad. Nicuşor Deciu, ed. Bizantină Bucureşti, 2006, p. 94.
[23] Josef Ratzinger, Raport asupra credinţei”, trad. Mihai Petraşcu, Ed. Sapienţia , Iaşi 2011, p.13.