Faceți căutări pe acest blog

luni, 15 octombrie 2012

Recenzie Ionuţ Hens - André Vauchez: “Spiritualitatea Evului Mediu Occidental, sec. VIII-XII”Spiritualitatea Evului Mediu Occidental, secolele VIII- XII
André Vauchez

 -Recenzie-
Ionuţ Hens
                            
Cartea istoricului francez André Vauchez,Spiritualitatea Evului Mediu Occidental, sec. VIII-XII” a apărut în Franța în anul 1975, la editura Presses Universitaires de France, iar în limba română a fost tradusă de Doina Marian și Daniel Barbu, la editura Meridiane în anul 1994. Este structurată pe 4 capitole mari, având un număr de 189 pagini.
         Primul capitol al cărții este intitulat „Geneza spiritualității medievale (sec. VIII-sec. X)”. Încă de la început, autorul încearcă stabibilirea unei delimitări a Antichității de Evul Mediu, prin prisma spiritualității. El alege ca punct de plecare a analizei sale, seculul al VIII-lea.
         Pentru a vorbi de viață spirituală e nevoie de un corp de doctrine, dar și de o pătrundere a indivizilor în societate pentru a cunoaște credințele religioase care le practică, proces care necesită timp. În majoritatea zonelor Occidentului, convertirea la credința creștină s-a încheiat în jurul anului 700. În secolul al VIII-lea, creștinismul a reușit să devină religia Occidentului. Suveranii carolingieni, învestiți prin încoronare cu o putere supranaturală erau socotiți ca responsabili de mântuirea poporului, iar Carol cel Mare era văzut în ochii contemporanilor vremii ca un ˶ “nou Constantin”, totuși, lumea din acea perioadă diferențiându-se de tradiția și lumea Părinților Bisericii.
         Evul Mediu timpuriu o fost atras de Vechiul Testament. Ierusalimul regilor și al marilor preoți reprezenta o fascinație deosebită, încercând să întrupeze și să stabileze pe pământ Cetatea lui Dumnezeu. Biserica se ruga pentru rege, îi furniza o parte din cadrele administrației și contribuia la asigurarea loialității supușilor prin sacralizarea jurământului, devenind baza instituțiilor politice. Sfântul Apostol Pavel spune că Evanghelia a eliberat omul din sclavia Legii, dar acest ideal de spiritualitate a rămas inaccesibil popoarelor barbare. În epoca carolingiană, practica religioasă e mai puțin expresia unei adeziuni interioare, cât o îndatorire de ordin social, riscând să se degradeze sub acțiunea practicilor superstiționiste.
         Epoca carolingiană este cunoscutã drept “civilizație a liturghiei”. Ritualismul reprezintă o trăsătură marcantă în această perioadă. Sacramentaliile se îmbogățesc în această perioadă prin celebrări inspirate din Cartea Exodului( consacrarea bisericilor sau ungerea regală). În cadrul liturghiei propriu-zise, dimensiunea eclezială a jertfei trece pe planul al doilea, iar individualismul a devenit una din componentele fundamentale ale climatului religios al epocii. Nu se mai practică frângerea pâinii, cuminecarea se recomanda la marile sărbători, iar pâinea dospită folosită la împărtășanie este înlocuită de ostiile albe și rotunde făcute din pâine azimă.
         Moralismul carolingian a introdus în domeniul politic noțiunile de dreptate și virtute. Soția marchizului Bernard de Septimania, Dhuoda elaborează în anul 843 un manual în care arată că viața creștină este o luptă continuă, iar la capătul unor bătălii lungi și pline de pericole, sufletul urcă cele cincisprezece trepte ale desăvârșirii și biruiește răul prin penitență, rugăciune și pomeni (o obligație a celor săraci pentru cei puternici). În secolul al VIII-lea, călugării irlandezi și “scoțienii” difuzaseră pe continent sistemul tarifelor penitențiale care era total diferit de procesul penitențial din primele secole creștine care era public și comunitar. Prin acest tip al penitenței se schițează un nou tip de relație “între un creștin și un Dumnezeu ce-i împarte harurile în schimbul unor sacrificii”.
         Distanțele care s-au fixat în sânul Bisericii au transformat sacrul într-un apanaj al clericilor și monahilor, singurii care au posibilitatea de a se consacra rugăciunii, recitării psalmilor, citirii Sfintei Scripturi pentru laici, Dumnezeu era conceput ca o ființă misterioasă. În ceea ce privește raportarea la îngeri și sfinți, îngerii erau priviți ca niște ființe cerești care protejează oamenii, iar prin închinarea la relicve, considerau că intră în contact cu lumea cealaltă. S-a îmbogățit ciclul sărbătorilor, apar alte slujbe (paraliturghii: binecuvântări și exorcisme) Biserica dorind să dea un sens religios zilnic credincioșilor.
         Tot acum, apare problema predestinării în sec. VIII și IX prin scrierile vremii despre sfinți și sfințenie, afirmându-se că sfințenia este o virtute primită pe cale ereditară și prin predestinare divină.
         Biserica vremii pare mai puțin atentă la întoarcerea glorioasă a Mântuitorului, pe cât să împlinească marele proiect al suveranilor carolingieni: de a face ca ordinea să domnească.
         Sfârșitul sec. X și începutul sec. XI este analizat în capitolul doi al lucrării istoricului francez A. Vauchez. Acest capitol poartă numele: “Epoca monastică și feudală”. Întreaga spiritualitate a epocii feudale este marcată sub semnul dureros al luptei. Deceniile din jurul anului 1000 au marcat destrămarea sistemului politic carolingian și apariția unei noi instituții feudalo-vasale pe plan politic. Pe plan religios apare procesul secularizării început deja în sec IX, accelerându-se cu ascensiunea feudalității.
         Episcopul Adalberon de Laon a spus că poporul creștin este unul în ochii lui Dumnezeu, dar referindu-se la organizarea cetății terestre o structurează în 3 ordine: oratores (care se roagă), bellatores (care luptă-armata) și laboratores (care muncesc). Această schemă administrativă avea ca scop întemeierea de ordine bisericești. Schema nu evidențiază doar călugării și funcția rugăciunii, ci evidențiază pe seniori și pe țărani, iar punctul comun ce îi lega pe seniori și călugări era proprietatea pământului de a nu o munci cu propriile mâini. În această perioadă toți călugării din Occident urmau ordinele sfântului Benedict, care definea călugărul astfel: „un penitent intrat în viața liturgică pentru a-și plânge păcatele sub îndrumarea spirituală a abatelui, neacordând un loc important vieții liturgice.”
         Viața liturgică apare mai intens la mănăstirea Cluny, întemeiată de către abatele Bernon, în anul 910. În această mănăstire putem vedea expresia cea mai autentică a aspirațiilor spirituale ale societății feudale, având loc o schimbare pe plan liturgic, cu o intensificare a slujbelor. Călugărul medieval este animat de dorința după Dumnezeu și a patriei cerești, prin rugăciune liturgică, asceză  si caută să ducă o viață îngerească, spiritualitatea cluniană cerea individului să-și consacre viața slujirii lui Dumnezeu.
         Reformele monastice ale secolului XI erau legate de restabilirea practicii abstinenței în abație, iar papa Grigore VII împărţea creștinii în 3 categorii: continents (religioșii), conjugați (laici) și predicatores (călugări). Este o perioadă prielnică reformelor, culminând cu cea a papei Grigore VII care s-a eliberat de tutela imperială și a luat conducerea luptei pentru eliberarea și libertatea Bisericii, purtând numele de reforma gregoriană. Papa Grigore VII revendică pentru Biserică un titlu de libertos, independența față de împărat și dreptul exclusiv de a judeca societatea creștină, susținând că pentru a salva lumea nu e de ajuns rugăciunea, ci e nevoie de inițiativă și conducere. Susținea că se poate ajunge chiar și la forță pentru a elibera biserica. Această reformă coincide cu ascensiunea feudalității în majoritatea țărilor Occidentului.
         În pontificatul romano-catolic, ritualul compus la Mainz în sec. X, găsim un ceremonial al binecuvântării spadei și lancei, ca o rugăciune pentru luptători și în secolul XI a apărut ritul învestiturii, ceremonie profană până atunci.
         Papa Alexandru al II-lea inspirându-se din aceste texte, pentru apărarea Italiei a spus printre altele: „....vărsarea sângelui necredincioșilor nu era un păcat, ci o ispășire penitențială, ca o pomană sau un pelerinaj”.
         Toate aceste elemente au contribuit la apariția cruciadelor. Papa Urban al II-lea în acțiunea primei cruciade a recurs la folosirea armelor, metodă specific feudală. Rezultatele reformei feudale gregoriene au fost contradictorii: desacralizând puterea pământească și exaltând sacerdoțiul, a avut drept consecință sporirea distanței dintre clerici și laici.
         Din această tensiune între un evanghelism popular incitat, reforma gregoriană și atitudinea clericilor care tindeau să facă din sacru propriul lor apanaj, au apărut în secolul al XII-lea problemele și mișcările de un nou tip.
 Capitolul al treilea al lucrării sale,  A. Vauchez îl numește Religia vremurilor noi (sfârșitul sec. al X-lea și începutul sec al XIII-lea). Această perioadă cuprinsă între anii 1080-1220 mai este numită de istorici “secolul marelui progres” fiind marcată în istorie de un avânt spectaculos. Este caracterizată de o expansiune demografică fără precedent și de răspândirea noilor tehnici, care au declanșat dezvoltarea producției agricole și artizanale. Într-o lume care rămâne rurală, apar noi grupări sociale, printre acestea numărându-se și burghezia, caracterizată prin locuirea urbană cât și prin exercitarea unor profesiuni care implică posesiunea unui capital financiar sau cultural: negustori, armatori, oameni ai legii, notari etc. Această nouă societate se situează încă în ambianța feudală, un sistem bazat pe însușirea puterii de către stăpânii pământului. Cu această nouă societate apare mentalitatea profitului, îmbogățirea călugărilor este o temă uzuală ale acestor timpuri, banii capătă o importanță tot mai mare în relațiile umane și în viața cotidiană, mărind distanțele dintre săraci și bogați.
Desacralizând Imperiul și învestitura laică, Grigore al VII-lea și Jues de Chartre au pregătit fără să știe constituirea unei societăți profane autonome, prin distincția ce o stabilește între sacramental și ritual, cel din urmă contribuind la eliberarea sacrului creștin din sfera magiei.
Pe plan spiritual, ascensiunea unei societăți și a unei culturi profane a provocat o dublă reacție, unii neagreând aceste schimbări, s-au opus total și s-au retras în pustie, alții beneficiind de schimbările petrecute au socotit că rezistența la rău nu implică în mod necesar fuga de lume.
Toate experiențele religioase ale acestor timpuri au fost marcate de voința de a reveni la puritatea originară a creștinismului.
Răspândirea de către canonici a idealului apostolic, precum și influența eremiților și predicatorilor rătăcitori care răspândeau în urma lor teme evanghelice, a contribuit la nașterea în rândul credincioșilor a dorinței de a se ridica la nivelul spiritual al clericilor și de a-și câștiga mântuirea fără să renunțe la starea lor. În această perioadă observăm succesul pe care l-a avut papa Urban II-lea în toate clasele sociale prin apelul la cruciadă. Faptul că mii de bărbați și femei s-au mobilizat și au acceptat suferințe pentru iubirea de Dumnezeu atestă o sensibilizare profundă a maselor la marile teme spirituale ale creștinismului. Obiectivele fixate de papa Urban II cruciaților au constat in ajutorarea  creștinilor din Orient și eliberarea mormântului lui Hristos, iar recompensa promisă: indulgența plenară. Istoricii plasând începutul celei de a treia lumi o dată cu Grigore VII, o pun sub semnul avariției, a cămătăriei, constituind problema majoră a epocii.
Au apărut și focare de erezii în această vreme: curentul evanghelic și curentul dualist.
În cursul secolului XII, pentru a ajunge și ei la o viață religioasă asemănătoare călugărilor, numeroși laici au căutat forme de viață care să le permită să concilieze exigențele consecrate slujirii lui Dumnezeu și cel impuse de condiția de creștini trăind în societate.
Pentru prima dată, laicii revendicau posibilitatea de a ajunge la viața apostolică rămânând la starea lor de viață.
Ultimul capitol, al cărții istoricului francez André Vauchez poartă numele: “Omul medieval în căutarea lui Dumnezeu. Formele și conținutul experienței religioase”. De-a lungul vremii, omul medieval a încercat să-l cunoască pe Dumnezeu și să intre în legătură cu El. A încercat mai multe metode specifice fiecărei epoci, omul avea în fiecare perioadă propriul mijloc de a-l descoperi pe Dumnezeu. Printre aceste metode, amintim: pelerinaje, miracole și cultul relicvelor, prin artă și prin viața interioară.
Omul medieval dorea o apropriere mai intimă de Dumnezeu. Creștinul secolului al XII-lea și-a trăit experiența religioasă la nivelul gesturilor și riturilor care l-au pus în legătură cu lumea supranaturală.[1]
Având în vedere consistența informației istorice și frumusețea argumentării, recomandăm cititorului acest volum, care îi va îmbogăți și schimba imaginea despre Evul Mediu.[1] A se vedea : Jacques le Goff, Omul Medieval, traducere Ilinca Ingrid și Draogș Cojocaru, Editura Polirom, Iași, 1999, unde autorul analizează zece paradigme ale tipologiei medievale, pentru aprofundarea subiectului.