Faceți căutări pe acest blog

joi, 22 noiembrie 2012

Jimborean Silviu Aurelian - Recenzie "Ioannis Zizioulas - Ființa eclesială"Ioannis Zizioulas - Ființa eclesială

Ioannis Zizioulas, viitorul mitropolit al Pergamului s-a născut pe 10 ianuarie 1931. Şi-a început studiile la Universitatea din Tesalonic, dar a obţinut o primă diplomă în Teologie de la Universitatea din Atena, în anul 1955. A studiat teologia patristică sub coordonarea Părintelui George Florovsky la Harvard Divinity School, şi a obţinut titlul de Magistru în Teologie în 1956. Şi-a urmat studiile doctorale sub îndrumarea aceluiași părinte George Florovsky  şi a obţinut titlul de doctor în Teologie al Universităţii din Atena în anul 1965.
Vreme de paisprezece ani, a fost profesor de Teologie la Universităţile din Edinburgh şi Glasgow. A fost ales membru al Academiei Internaţionale de Ştiinţe Religioase din Bruxelles în anul 1973. A fost profesor invitat la Universitatea din Geneva, la Universitatea Pontificală Gregoriană şi la King’s College (Londra). În anul 1986, a devenit profesor de Teologie Dogmatică la Universitatea din Tesalonic. Pe 22 iunie 1986 a fost hirotonit episcop, cu titlul de Mitropolit de Pergam, în cadrul Bisericii Ortodoxe a Constantinopolului.  În anul 1993 a devenit membru al Academiei din Atena, iar din anul 2002 a devenit Preşedintele acesteia.
 În anul 2003 a fost decorat de Preşedintele Republicii Elene cu Ordinul Fenixului, în grad de Mare Comandor. Mitropolitul Ioan de Pergam a devenit apoi o figură semnificativă în dialogul ecumenic dintre Biserica Ortodoxă şi celelalte tradiţii creştine. A fost membru al Comitetului Central şi al Comisiei „Credinţă şi Constituţie” al Consiliului Mondial al Bisericilor. În anul 2006 i-a urmat IPS Arhiepiscop Stylianos al Australiei ca preşedinte al Comisiei Ortodoxe de dialog cu Biserica Romano-Catolică. IPS Ioan este cunoscut şi pentru luările sale de poziţie în domeniul ecologiei, îndeosebi pentru seria de prelegeri cu privire la „Păstrarea Creaţiei lui Dumnezeu”.
El este activ şi în cadrul comisiilor de pregătire a viitorului Mare Sinod Panortodox, fiind în 2009 preşedinte al Conferinţei pre-sinodale pregătitoare, ca reprezentant al Patriarhiei Ecumenice. A primit mai multe distincţii şi medalii. A fost ales Doctor Honoris Causa al Institutului Catolic din Paris, al Şcolii Teologice Ortodoxe din Belgrad, al Institutului Teologic Ortodox „Sf. Serghie” din Paris, al Universităţii din Cluj-Napoca şi al Universităţii din Münster (Germania).  Este considerat unul dintre teologii ortodocşi a căror influenţă este semnificativă atât în lumea ortodoxă, cât şi în rândul teologilor catolici şi protestanţi.
 Opera sa teologică se concentrează asupra a două teme înrudite: eclesiologia şi ontologia teologică. Teologia lui a fost marcată de influenţa teologiei ruse din diaspora, îndeosebi a lui Nikolai Afanasiev, Vladimir Lossky şi a profesorului său, George Florovsky, precum şi a Arhimandritului Sofronie (Saharov). Prima lucrare a teologului Ioan Zizoulas a fost publicată în anul 1965, anume teza sa de doctorat, intitulată Euharistie, Episcop, Biserică. Unitatea Bisericii în dumnezeiasca Euharistie şi episcop în primele trei secole. Aceasta a fost o contribuţie timpurie şi semnificativă la „eclesiologia euharistică” asociată de obicei cu Nikolai Afanasiev, în care sublinia rolul conducător esenţial al episcopului în slujirea Sfintei Liturghii.
Cartea mitropolitului grec pe care o voi prezenta în rândurile următoare, a apărut în limba franceză, cu titlul „ L`etre ecclesial” în anul 1981 la Geneva. Traducerea ediției de față îi aparține lui Aurel Nae și a apărut la Editura Bizantină, în anul 1996. Cartea este structurată pe șapte capitole mari, abordând fiecare câte o temă și este precedată de o scurtă introducere.
Încă din primele rânduri ale cărții, Ioannis Zizioulas definește Biserica nu ca o instituție, ci ca un mod de existență, o manieră de a fi. Taina Bisericii este strâns legată de ființa omului, de ființa lumii și de Dumnezeu. Prin faptul că omul devine membru al Bisericii, el devine „chip al lui Dumnezeu”, el există, așa cum Dumnezeu Însuși există, dobândind modul de a fi a lui Dumnezeu. Zizioulas, subliniază faptul că omul, pentru a ajunge la această stare are nevoie de comunitate, de un act eclesial și nu unul individual după cum îl numește autorul. Pentru aceasta, e nevoie ca și Biserica să aibă o credință dreaptă și o înțelegere corectă a ființei lui Dumnezeu.
Ființa lui Dumnezeu este una rațională: fără conceptul de comuniune, nu s-ar putea vorbi de ființa lui Dumnezeu. Tautologia “ Dumnezeu este Dumnezeu” nu spune nimic în planul ontologiei, tot așa cum afirmația logică A=A, este o logică și morlă și, în consecință, o negație a ființei, care este viață
            În continuare, autorul abordează o problemă din perioada Bisericii primare. Pe Sfinții Părinți nu i-a preocupat problema existenței lui Dumnezeu, ci felul în care există El. Sfinții Părinți, aici amintindu-l pe Sfântul Atanasie cel Mare, spunea că ființa lui Dumnezeu este percepută prin experiența comunității eclesiale și aceasta poate fi cunoscută prin relație și dragoste personală. Iar în continuare în interiorul acestei comunități pune accentul pe Euharistie care constituia practic ființa eclesială. Zizioulas afirmă că Euharistia este afirmarea prin excelență a istoriei, sfințirea timpului.
            Primul capitol al acestei cărți este numit de către Zizioulas: „ De la Personaj la Persoană”. În acest capitol, autorul diferențiază conceptul de persoană din gândirea platonică de cel real care i se atribuie acestui termen. Gândirea platonică nu vede conceptul de persoană legat în permanență de suflet, care asigură ființa omului, spunând că omul se poate atașa de un alt corp constituind o altă individualitate. Răspunsul care i se oferă acestei gândiri este acela că ființa constituie o unitate. Răspunsul la această gândire a fost dat în istorie de Biserică, care a fixat termenul de persoană, prin exprimarea credinței în Dumnezeul Cel întreit. Se spune că această credință era străveche și se transmitea de la o generație la alta prin actul Botezului. În filosofia greacă termenul „ipostas” nu avea nicio legătură cu termenul „persoană”, fiind strâns legat de termenul „substanță”.
            Capitolul al doilea poartă numele „ Adevăr și comuniune”. În acest capitol, autorul pune accentul pe Euharistie care Îl revelează pe Hristos-Adevărul ca „vizită” și „chivot”:” Și cuvântul S-a făcut trup și S-a sălășluit între noi și am văzut slava Lui, ca Unuia-Născut din Tatăl, plin de har și de adevăr “ (Ioan1,14) al lui Dumnezeu în istorie și creație, pentru ca Dumnezeu să poată fi contemplat în slava Adevărului Său și „participat” în comuniunea Sa de viață. Astfel, Biserica nu are altă realitate sau experiență a Adevărului în calitatea lui de comuniune atât de perfectă ca Euharistia. În adunarea euharistică, Cuvântul lui Dumnezeu se adresează omului și creației nu ca interpelare din afară, așa cum se întâmpla în Vechiul Testament, ci ca„trup”, adică interior propriei noastre experiențe.
            Capitolul al treilea poartă numele de „Hristos, Duhul Sfânt și Biserica”. Acest capitol abordează teme ca hristologie, pnevmatologie și instituțiile eclesiale în teologia ortodoxă. Zizioulas afirmă că pnevmatologia trebuie să fie constitutivă hristologiei și eclesiologiei, să reprezinte condiția însăși de existență a lui Hristos și a Bisericii. Acest lucru, la nivelul Bisericilor locale se poate afirma că acestea pot constitui o singură Biserică universală.
            Capitolul al patrulea se ocupă de tema „ Comunitatea euharistică și catolicitatea Bisericii”. Zizioulas afirmă că termenul de catolic a fost împrumutat de la Aristotel, iar în acea perioadă nu se vorbea ca în zilele noastre de catolicitate, ci Biserică catolică, atrăgând atenția că nu putem vorbi de catolicitate. Catolicitatea Bisericii este în cele din urmă o realitate istorică, natura sa este revelată și percepută real în Euharistie. În perioada Bisericii primare, comunitatea euharistică era în componența ei o comunitate catolică, în sensul că depășea nu numai divizările sociale, ci chiar pe cele naturale, așa cum se va realiza această depășire în Împărăția lui Dumnezeu. Astfel conținutul originar al noțiunii de „catolicitate” nu este unul moral, ci hristologic. Biserica este catolică nu pentru că ascultă de Hristos, este catolică pentru că este Trupul lui Hristos și se află acolo unde este Hristos.
            Capitolul al cincilea poartă numele de „Continuitatea apostolică în conștiința teologică a Bisericilor Ortodoxe.”  Prin urmare abordează tema conceptului de succesiune apostolică. Continuitaea apostolică a fost identificată cu noținuea de istorie liniară. Practic acest capitol abordează acest subiect din două puncte : din perspectivă istorică și eshatologică. Astfel, nu există Împărăție în afara lucrării Duhului Sfânt, ceea ce rezultă că Împărăția lui Dumnezeu este comunitate, lucru care implică o structură, fiindcă presupune în același timp o chemare și o linie fundamentală de demarcație, o judecată (Matei 25,31-46). Apoi, nu există Împărăție care să nu fie centrată pe Hristos, înconjurat de Apostoli, ceea ce implică o nouă structură. Zizioulas a identificat structura Împărăției lui Dumnezeu cu Euharistia, unde „multiplul” devine „unul”, putând fi observat la Cina cea de Taină când le-a oferit Apostolilor un fel de „diagramă” a Împărăției lui Dumnezu.
            Al șaselea capitol este numit „Hirotonie și Comuniune”. Și în acest capitol, mitropolitul Ioannis Zizioulas pune accentul pe caracterul hristologic al slujirii. Bisericii. Dacă Hristos este Cel a cărui preoție se reflectă în slujirea Bisericii, Duhul Sfânt este Cel ce face din această slujire o realitate personală. Rolul Său este de a face slujirea lui Hristos personală și existențial adaptată la circumstanțele de timp și loc. Astfel, hirotonia reprezintă actul prin care rolul Duhului Sfânt se realizează.
            Ultimul capitol al acestei cărți poartă numele : „Biserica locală în perspectivă euharistică.” Astfel acest capitol își propune să arate semnificația și importanța ce o are eclesiologia ortodoxă. Eclesiologia ortodoxă are la bază ideea că acolo unde se află Euharistia, acolo se află și Biserica în plenitudinea sa, ca Trup al lui Hristos. Conceptul de Biserică locală decurge din faptul că Euharistia este săvârșită într-un loc dat și reunește prin „catolicitatea” sa pe toți membrii Bisericii din acel loc. Natura catolică a Euharistiei arată faptul că adunarea euharistică ar trebui să cuprindă pe toți membrii Bisericii dintr-un loc dat, indiferent de statutul social., iar natura geografică a Euharistiei este transmisă de adunarea euharistică și prin ea Biserica este totdeauna comunitatea dintr-un loc particular.
            Aș dori să închei spunând că Biserica este totodată condiția misiunii creștine, deoarece numai prin ea se poate face o misiune adevărată, reprezentând și scopul imediat în realizarea acesteia, pentru că  Biserica este parte integrantă din mesajul Evangheliei, fiind o instituție care face parte din planul lui Dumnezeu de a mântui lumea prin recapitularea ei în trupul lui Hristos: Și nu numai pentru neam, ci și ca să adune laolaltă pe fiii lui Dumnezeu cei împrăștiați”( Ioan 11, 52).

                        Jimborean Silviu Aurelian,
                        Teologie Pastorală, anul III