Faceți căutări pe acest blog

luni, 18 august 2014

Iuliu Marius Morariu -Tendințe, direcții și metodologii în cercetarea istorico-istoriografică a viitorului

Iuliu Marius Morariu
Tendințe, direcții și metodologii în cercetarea istorico-istoriografică a viitorului
In this study, the author analises the way how in the future, the historical and historiographical research will evoluate, and presents the most important modifications that will appear in the research metodology, in the legislation of research, and in the structure of institutions which deposits archivistic material. There is analysed the way how materials provided from sites like facebook, twitter, yahoo or other socialisation sites, which contains materials like corespodence, can be deposited and valorified as historical sources in the reconstition of the biographies of the personalities from the future.
Key words: socialisation network, archive, research, laws.

                Cercetarea istorică și cea istriografică se constituie în elemente deosebit de importante și de utile pentru studiul evoluției societăților și pentru cercetări legate de viața oamenilor în anumite perioade. Pentru cercetarea contemporană românească, deschiderea unei părți destul de semnificative a arhivelor fostei Securități a constituit un element important, ce a deschis noi direcții în cercetare și a contribuit la elucidarea unor probleme (la fel cum, prin procese asemănătoare, s-a întâmplat și în alte state foste comuniste).
                Astăzi însă, în condițiile în care tehnologia evoluează într-o manieră galopantă și mijloacele de comunicare și de stocare a datelor nu mai sunt cele de acum 3 decenii, apare întrebarea: cum va arăta cercetarea istoriografică a viitorului? La rândul ei, ea circumscrie alte întrebări, precum: care vor fi izvoarele ei?; sau: care va fi procedura prin intermediul căreia se va putea ajunge la ea? ce statut va avea ea în cadrul bibliografiei?; sau: care sunt modalitățile de citare.
                Toate aceste întrebări, alături de alte chestiuni privitoare la instituțiile depozitare ale materialelor de cercetare în viitor, de politica și legislatura privitoare la folosirea lor, se vor înscrie în mod cert între preocupările arhiviștilor, istoricilor, dar și ale celor care vor fi parte a organului legislativ ce se va ocupa cu întocmirea legislației privitoare la această problematică în următoarele decenii.
                Pentru izvoarele de până acum, lucrurile sunt destul de clare. Fie la nivel general, prin volume aparținând unor autori specializați în cercetare[1], în care este prezentată clar metodologia cercetării științifice, fiind reliefate metodele corecte de citare sau de interpretae a datelor, fie la nivelul fiecărei științe în parte[2], unde autorii aplică regulile generale la particularitățile fiecărei științe în parte, oferind viitorilor autori adevărate template-uri, cei care doresc să întocmească un materisl beneficiază de adevărate Enciclopedii sau Ghiduri în domeniul lor. Ce-i drept, și aici există un adevărat hățiș metodologic, materializat în stilul Academiei Române, Chicago[3], Oxford[4], APA[5] sau altele, și uneori în hibrizi între una sau mai multe dintre aceste metode, din care autorii sunt uneori invitați să aleagă[6], iar alteori sunt condiționați să folosească corespunzător caracteristicile unuia dintre stiluri, în caz contrar, riscând să li se refuze publicarea. Cu toate acestea, putem afirma că aici lucrurile sunt totuși destul de clare, autorii având adesea la dispoziție șabloane după care să se ghideze în aranjarea în pagină a materialelor lor.
                Pentru cercetarea viitorului însă, sau chiar pentru cercetarea care se ocupă cu perioada contemporană, focalizându-se asupra ultimilor ani, există multe lucruri care nu sunt întru totul încadrate în tiparele metodologiei științifice. Dacă, de exemplu, citarea revistelor electronice este reglementată unanim de către toate stilurile, iar citarea informației provenite dintr-un e-mail a fost reglementată de cei de la Chicago Style[7], o metodologie destul de des utilizată, informațiile provenite în urma cercetării a diferite rețele de socializare (facebook, twiter etc.), nu dețin încă un astfel de statut. Ce-i drept, cu excepția stilului mai sus pomenit, informațiile provenite dintr-un email au statutul obișnuit al unei informații provenite de pe internet, citându-se în mod obișnuit, prin precizarea linkului, a datei și uneori și a orei accesării.
                Citarea unei informații de pe internet o plasează, conform metodologiilor și tendințelor, între informațiile de importanță secundară în raport cu sursele primare, provenite din izvoare arhivistice, sau din izvoare edite. Ce se va întâmpla însă când, peste ani, reconstituirea biografiei unei personalități va reclama valorificarea informațiilor provenite din cercetarea corespondenței purtate de aceasta în cadrul rețelelor de socializare? Va putea fi ea acceptată ca sursă primară, ca izvor istoric? În acest caz, care va fi metodologia de citare, care vor fi instituțiile depozitare de material arhivistic și care vor fi atribuțiile lor? Ba mai mult, cum se va realiza colectarea materialului, printr-un contract prealabil cu deținătorii respectivului portal, sau prin încheierea unor acorduri individuale cu urmașii fiecărei personalități, în urma căruia să se preleveze materialul considerat ca fiind de interes pentru cercetare? Care va fi perioada de timp de la deces, după care se va putea preleva materialul? Dar perioada care va permite cercetarea și publicarea lui sau accesul nerestricționat la informații?
                În mod cert, viitorul va pune instituțiile depozitare de material arhivistic în situația de a se adapta și de a-și crea baze de date conținând material electronic. Odată prelevate, se va găsi și o modalitate de a reglementa utilizarea lor și se va întocmi și o metodologie de cercetare. Cel mai probabil, chestiunile legislative privitoare la perioada în care un document va intra în patrimoniul public se vor prelua din legile deja existente și se vor aplica și la noile materiale.
Pe de altă parte, utilizarea informațiilor provenite din aceleași surse și în cadrul cercetărilor altor științe, unele conexe istoriei și omologarea unor mijloace de folosire a surselor de către autorii reprezentativi ai altor științe va duce apodictic la acceptare lor în aceeași formă și de către istorici.
Problema obținerii materialului e însă una mai dificilă și mai complicată decât pare la prima vedere. Încheierea unui contract individual și prelucrarea pe baza acestuia a corespondenței fiecărei persoane care prezintă interes pentru instituția depozitară ar însemna o muncă de Sisif. Pe de altă parte însă, încheierea unui contract universal cu deținătorii platformelor care stau la baza rețelelor sociale, cu patronii de la facebook, twiter, yahoo sau alțiii, și prelucrarea integrală a datelor dintr-o anumită zonă sau perioadă, urmată cel mai probabil de trierea lor ar pune problema dreptului la protecția datelor și ar putea târî fie pe conducătorii instituțiilor arhivistice, fie pe gestionarii rețelelor în procese interminabile cu urmașii acestor persoane. Așadar, chestiunea e una sensibilă și, cel mai probabil, va fi soluționată abia atunci când vor exista astfel de situații concrete.
Așadar, cercetarea istoriografică și cea istorică a viitorului, va avea de reglementat o serie de probleme, legate de sursele ce vor sta la baza ei și de folosirea lor. Ce-i drept, ele nu se constituie încă într-o problemă stringentă (cel puțin pentru spațiul românesc), însă într-un timp nu foarte îndelungat, problemele și întrebările pe care le-am ridicat în rândurile anterioare vor constitui substratul unor situații concrete, mai mult sau mai puțin asemănătoare celor ilustrate de noi. Din acest motiv, am considerat necesar prezentul și brevilocventul excurs. El aduce în față câteva probleme importante, încearcă să ofere și soluții și se constituie într-o incursiune în vasta problematică a cercetării istoriografice a viitorului, aflată într-un proces de definire și reglementare.    [1] Cf., de exemplu: Adina Berciu Drăghicescu, Metoda alcătuirii unei lucrări ştiinţifice, în Arhivistica şi documentaristica,  http://ebooks.unibuc.ro/istorie/arhivistica/ 3cap1.htm, accesat 07. 08. 2014; Doru Cosici, Metodologia cercetării științifice- lucrări practice, Editura Mirton, Timișoara, 2003; Dumitru Muster, Metodologia cercetării în educație și învățământ- ghid în elaborarea și prezentarea de comunicări și lucrări metodico-științifice de grad, Editura Litera, București, 1985; Marin Ardelean, Metodologia elaborării tezelor de doctorat, Editura AcademicPress, Cluj-Napoca, 2007; Mihaela Șt. Rădulescu, Metodologia cercetării științifice- elaborarea lucrării de licență, masterat, doctorat, ediția a II-a, Editura Didactică și pedagogică, București, 2011; Ion Bordeianu, Metodologia cercetării științifice: note de curs, Ovidius University Press, Constanța, 2010; Leonora Caciuc, Metodologia cercetării științifice, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2012; Ion Drăguțiou, Introducere în metodologia cercetării științifice: note de curs, Editura ,,Dimitrie Cantemir”, Târgu Mureș, 2009; Sanda Krausz, Metodologia cercetării științifice, Editura Universitas, Petroșani, 2007; Răducan Oprea, Inițiere în metodologia cercetării științifice, Galați University Ptess, Galați, 2008;
Aurel Pisoschi, Introducere în metodologia cercetării științifice, curs de inițiere, ,,Vasile Goldiș” University Press, Arad, 2005; Cristina Popescu, Tehnica muncii intelectuale – metodologia cercetării și elaborării lucrărilor științifice, Editura Ars Docendi, București, 2011; Matei Șimandan, Metodologia cercetării științifice, Editura Mirton, Timișoara, 2010; Gheorgeh Tauru, coord., Metodologia și anagementul cercetării științifice – teorie și aplicații, Editura Universitaria, Craiova, 2008; ***, Biblioteca pedagocică – din metodologia întocmirii lucrărilor științifice, Editura Biblioteca Centrală Pedagocică, București, 1985; Constantin Brtianu, Elaborarea, redactarea și susținerea lucrărilor de licență și de masterat, Editura Universitară, București, 2008; Umberto Eco, Cum se face o teză de licență – disciplinele umaniste, ediție revăzută, Editura Polirom, Iași, 2006.
[2] Iată câteva exemple: Vladimir Bacârea, coord., Metodologia cercetării științifice medicale, Târgu Mureș University Press, Târgu Mureș, 2009; Daniel Benga, Metodologia cercetării științifice în teologia istorică, Editura Sophia, București, 2005;  Idem, Metodologia studiului și cercetării științifice în teologie, ediția a II-a, Editura Sophia, București, 2003; Constantin Bogdan, Metodologia cercetării științifice în educație fizică și sport, Vasile Goldiș University Press, Arad, 2002; Dumitru Ciucur, Metodologia cercetării științifice economice, Editura A. S. E., București, 1999; Adela Cojan, coord., Metodologia cercetării științifice medicale: curs universitar, Editura Universității ,,Lucian Blaga”, Sibiu, 2003; Anca Dodescu, Metodologia cercetării științifice economice, Editura Universității din Oradea, Oradea, 2001; Olga Duțu, Metodologia cercetării științifice juridice: note de curs, Ediția a 2-a, Editura Fundațiiei ,,România de Mâine”, București, 2008; Mihai Epuran, Metodologia cercetării științifice în educație fizică și sport, Editura Fundației ,,România de mâine”, București, 2008; Ioan Galea, Metodologia cercetării științifice în educație fizică și sport: sinteze și aplicații, Editura Universității ,,Aurel Vlaicu”, Arad, 2010; Gheorghe Ion Gheorghe, Metodologia cercetării științifice, dezvoltării și inovării, Editura Cefin, București, 2008; Gabriel Gheorghiu, Curs de metodologia cercetării științifice în educație fizică și sport, Editura Fundației Universitare ,,Dunărea de Jos”, Galați, 2003; Anton Ilica, Metodologia cercetării experimentale: ghid pentru lucrări metodico-științifice, Editura Universității ,,Aurel Vlaicu”, Arad, 2005; Silvia Imre, Lăcrimioara Popa, Daniela Lucia Muntean, Metodologia cercetării științifice farmaeutice: note de curs, s. n., Târgu Mureș, 2008;  Ștefan Maroti, Metodologia cercetării științifice în educație fizică și sport, Editura Universității din Oradea, Oradea, 2008; Nicolae Mihai, Introducere în filozofia și metodologia științei, Editura Arc, Chișinău, 1996; Marian Miron, Metodologia cercetării științifice medicale, Edotura Lito U. M. F. T., Timișoara, 2004; Marin Niculescu, Metodologia cercetării științifice în educație fizică și sport, Editura Bren, București, 2003; Mihaela Păiși Lăzărescu, Metodologia cercetării științifice în învățământul primar și preșcolar, Editura Paralela 45, Pitești, 2011; Ion Petrescu, Metodologia cercetării științifice și elaborării lucrării de licență în management, ediția a II-a, Editura Lux Libris, Brașov, 1999; Gheorghe Răboacă, Metodologia cercetării științifice economice, Editura Fundației ,,România de Mâine”, București, 2007; Camelia Cristina Ștefănescu, Metodologia cercetării științifice în management, ediția a II-a, Editura Fundației ,,România de Mâine”, București, 2009;Ștefan Ioan Stratul, Metodologia cercetării științifice în medicina dentară: elemente, Editura Orizonturi Universitare, Timișoara, 2004; Sanda Toma-Urichianu, Introducere în metodologia cercetării științifice aplicată în activitățile motrice: note de curs, Editura Bren, București, 2010; Adrian Gagea, Recomandări privind redactarea și susținerea lucrărilor de licență în domeniul educației fizice și sportului, ediție revăzută, Editura Fundației ,,România de Mâine”, București, 2003; Eugen Pay, coord., Ghidul absolventului: elaborarea, redactarea și susținerea proiectelor de diplomă: teste și probleme pentru examenul de licență: pentru specializările de inginerie meanică și industrială, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2004; Grigore Posea, Îndrumător pentru redactarea lucrărilor de licență (monografii de localități, de unități administrativ-teritoriale, de regiuni geografice etc.), Editura Fundației ,,România de Mâine”, București, 2004.
[3] Pentru mai multe informații, a se vedea: http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html, accesat 07. 08, 2014.
[4] Notes and references, în Concise Oxford Companion to the English Language, pe  http://www.encyclopedia.com/doc/1O29NOTESANDREFERENCES.html, accesat 07. 08. 2014.
[5] http://www.apastyle.org/, accesat 07. 08. 2014.
[6] Cum este, de exemplu revista Terra Sebus (http://www.cclbsebes.ro/muzeul-municipal-ioan-raica/terra-sebus.html, accesat 07. 08. 2014, secțiunea norme de publicare), care nu reprezintă însă un caz unicat. De asemenea, anumite instituții încearcă și ele adesea să își impună un stil propriu de citare, universal valabil pentru publicațiile editate sub patronajul lor sau pentru lucrările de cercetare cu valoare didactică întocmite în cadrul lor. Un astfel de exemplu este și Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. A se vedea: http://nicolaeturcan.ro/index.php/ro/cursuri/metodologia-cercetarii-stiintifice-i, accesat 07. 08. 2014, unde profesorul Nicolae Turcan pune la dispoziția doritorilor un template și normele standatd pentru stilul Faculty of Orthodox Theology Style.
[7] Cf. http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html, accesat 07. 08. 2014