Faceți căutări pe acest blog

luni, 15 iunie 2015

MIHAIL EMINESCU - SCRISOAREA III-aUn Sultan dintre aceia ce domnesc peste vr'o limbă
Ce, cu-a turmelor păşune, a ei patrie ş'o schimbă,
La pământ dormea ţinându-şi căpătâiu mâna cea dreaptă;
Dară ochiu 'nchis afară, înlăuntru se deşteaptă.
5     Vede cum din ceruri luna lunecă şi se coboară
Şi s'apropie de dânsul preschimbată în fecioară,
înflorea cărarea ca de pasul blândei primăveri;
Ochii ei sunt plini de umbra tăinuitelor dureri;
Codrii se înflorează de atâta frumuseţe,
10    Apele 'ncreţesc în tremur străveziile lor feţe,
Pulbere de diamante cade fină ca o bură,
Scânteind plutea prin aer şi pe toate din natură,
Şi prin mândra fermecare sună-o muzică de şoapte,
Iar pe ceruri se înalţă curcubeele de noapte...
15    Ea, şezând cu el alături, mâna fină i-o întinde,
Părul ei cel negru 'n valuri de mătasă se desprinde:
— „Las' să leg a mea viaţă de a ta. In braţu-mi vino,
„Şi durerea mea cea dulce cu durerea ta alin'o...
„Scris în cartea vieţii este şi de veacuri şi de stele,
20   „Eu să fiu a ta stăpână, tu stăpân vieţii mele".


Şi cum o privea sultanul, ea se 'ntunecă... dispare;
Iar din inima lui simte un copac cum că răsare,
Care creşte într'o clipă ca în veacuri, mereu creşte,
Cu-a lui ramuri peste lume, peste mare se lăţeşte;
25    Umbra lui cea uriaşă orizonul îl cuprinde
Şi sub dânsul universul într'o umbră se întinde;
Iar în patru părţi a lumii vede şiruri munţii mari,
Atlasul, Caucazul, Taurul şi Balcanii seculari;
Vede Eufratul şi Tigris, Nilul, Dunărea bătrână —
30    Umbra arborelui falnic peste toate e stăpână.
Astfel Asia, Europa, Africa cu-a ei pustiuri
Şi corăbiile negre legănându-se pe râuri,
Valurile verzi de grâe legănându-se pe lanuri,
Mările ţărmuitoare şi cetăţi lângă limanuri,
35    Toate se întind nainte-i... ca pe-un uriaş covor,
Vede ţară lângă ţară şi popor lângă popor,—
Ca prin neguri alburie se strevăd şi se prefac
In întinsă 'mpărăţie sub o umbră de copac.
Vulturii porniţi la ceruri, pân' la ramuri nu ajung;
40    Dar un vânt de biruinţă se porneşte îndelung
Şi loveşte rânduri, rânduri în frunzişul sunător,
Strigăte de Allah! Allah! se aud pe sus prin nori,
Sgomotul creştea ca marea turburată şi înaltă,
Urlete de bătălie s'alungau după olaltă;
45    Insă frunzele-ascuţite se îndoae după vânt


Şi deasupra Romei nouă se înclină la pământ.
Se cutremură Sultanul... se deşteaptă... şi pe cer
Vede luna ce pluteşte peste plaiul Eschişer.
Şi priveşte trist la casa Şeihului Edebali;
50    După gratii de fereastră o copilă el zări
Ce-i zâmbeşte, mlădioasă ca o creangă de alun;
E a Şeihului copilă, e frumoasa Malcatun.
Atunci el pricepe visul că-i trimis dela profet,
Că pe-o clipă se 'nălţase chiar în raiu la Mohamet,
55    Că din dragostea-i lumească un imperiu se va naşte,
Ai căruia ani şi margini numai cerul le cunoaşte.


Visul său se 'nfiripează şi se 'ntinde vultureşte,
An cu an împărăţia tot mai largă se sporeşte,
Iară flamura cea verde se înalţă an cu an,
60    Neam cu neam urmându-i sborul şi sultan după sultan.
Astfel ţară după ţară drum de glorie-i deschid...
Pân' în Dunăre ajunge furtunosul Baiazid...


La un semn, un ţărm de altul, legând vas de vas, se leagă,
Şi în sunet de fanfare trece oastea lui întreagă;
65    Ieniceri, copii de suflet ai lui Allah şi Spahii
Vin de 'ntunecă pământul la Rovine în câmpii;
Răspândindu-se în roiuri, întind corturile mari...
Numa 'n zarea depărtată sună codrul de stejari.


Iată vine-un sol de pace c'o năframă 'n vârf de băţ.
70   Baiazid, privind la dânsul, îl întreabă cu dispreţ:
— „Ce vrei tu?"
— „Noi? Bună pace! Şi de n'o fi cu bănat,
Domnul nostru-ar vrea să vază pe măritul împărat".
La un semn deschisă-i calea şi s'apropie de cort
Un bătrân atât de simplu după vorbă, după port.
75    — „Tu eşti Mircea?"
— „Da 'mpăratel"
— „Am venit să mi te 'nchini,
Să nu schimb a ta coroană într'o ramură de spini".
— „Orice gând ai, împărate, şi oricum vei fi sosit,
Cât suntem încă pe pace, eu îţi zic: Bine-ai veniţi
Despre partea închinării însă, Doamne, să ne ierţi;
8o    Dar acu vei vrea cu oaste şi războiu ca să ne cerţi,
Ori vei vrea să faci întoarsă de pe-acuma a ta cale,
Să ne dai un semn şi nouă de mila Măriei-Tale...
De-o fi una, de-o fi alta... Ce e scris şi pentru noi,
Bucuroşi le-om duce toate, de e pace, de-i războiu".
85    — „Cum? Când lumea mi-e deschisă, a privi gândeşti că pot
Ca întreg Aliotmanul să se 'mpedice de-un ciot?
O, tu nici visezi, bătrâne, câţi în cale mi s'au pusl
Toată floarea cea vestită a întregului Apus,
Tot ce stă în umbra crucii, împăraţi şi regi s'adună
90    Să dea piept cu uraganul ridicat de Semilună.
S'a 'mbrăcat în zale lucii cavalerii dela Malta,
Papa cu-a lui trei coroane, puse una peste alta,
Fulgerele adunat-au contra fulgerului care
In turbarea-i furtunoasă a cuprins pământ şi mare.
95    N'au avut decât cu ochiul ori cu mâna semn a face,
Şi apusul îşi împinse toate neamurile 'ncoace;
Pentru-a crucii biruinţă se mişcară râuri-râuri,
Ori din codri răscolite, ori stârnite din pustiuri,
Sguduind din pace-adâncă ale lumii începuturi,
100  Înnegrind tot orizonul cu-a lor zeci de mii de scuturi;
Se mişcau îngrozitoare ca păduri de lănci şi săbii,
Tremura înspăimântată marea de-ale lor corăbii 1...
La Nicopole văzut-ai câte tabere s'au strâns
Ca să stee înainte-mi ca şi zidul neînvins.
105  Când văzui a lor mulţime câtă frunză, câtă iarbă,
Cu o ură ne 'mpăcată mi-am şoptit atunci în barbă,
Am jurat că peste dânşii să trec falnic, fără păs,
Din pristolul dela Roma să dau calului ovăs...
Şi de crunta-mi vijelie tu te aperi c'un toiag ?
110  Şi, purtat de biruinţă, să mă 'mpiedec de-un moşneag?"
— „De-un moşneag, da, împărate, căci moşneagul ce priveşti,
Nu e om de rând, el este Domnul Ţării-Româneşti.
Eu nu ţi—aş dori vr'odată să ajungi să ne cunoşti,
Nici ca Dunărea să 'nece spumegând a tale oşti.
115  După vremuri mulţi veniră, începând cu acel oaspe
Ce din vechi se pomeneşte, cu Dariu al lui Istaspe-,
Mulţi durară, după vremuri, peste Dunăre vr'un pod,
De-au trecut cu spaima lumii şi mulţime de norod; 
Împăraţi pe care lumea nu putea să—i mai încapă,
120  Au venit şi 'n ţara noastră de-au cerut pământ şi apă.
Şi nu voiu ca să mă laud, nici că voiu să te 'nspăimânt,
Cum veniră, se făcură toţi o apă ş'un pământ.
Te făleşti că înainte-ţi răsturnat-ai val-vârtej
Oştile leite 'n zale de 'mpăraţi şi de viteji?
125  Tu te lauzi că Apusul înainte ţi s'a pus?...
Ce-i mâna pe ei în luptă, ce-au voit acel Apus?
Laurii voiau să—i smulgă de pe fruntea ta de fer,
A credinţii biruinţă căta orice cavaler.
Eu? îmi apăr sărăcia şi nevoile şi neamul...
130  Şi de-aceea tot ce mişcă 'n ţara asta, râul, ramul,
Mi-e prieten numai mie, iară ţie duşman este,
Duşmănit vei fi de toate făr' a prinde chiar de veste.
N'avem oşti, dară iubirea de moşie e un zid
Care nu se 'nfiorează de-a ta faimă, Baiazid!"


135  Şi abia plecă bătrânul... Ce mai freamăt, ce mai sbucium!
Codrul clocoti de sgomot şi de arme şi de bucium,
Iar la poala lui cea verde mii de capete pletoasă,
Mii de coifuri lucitoare ies din umbra 'ntunecoasă.
Călăreţii umplu câmpul şi roiesc după un semn
140  Şi în caii lor sălbatici bat cu scările de lemn,
Pe copite iau în fugă faţa negrului pământ,
Lănci scântee lungi în soare, arcuri se întind în vânt,
Şi ca nouri de aramă şi ca ropotul de grindeni,
Orizonu 'ntunecându-l, vin săgeţi de pretutindeni,
145  Vâjâind ca vijelia şi ca plesnetul de ploaie...
Urlă câmpul şi de tropot şi de strigăt de bătaie.
In zadar striga 'mpăratul ca şi leul în turbare,
Umbra morţii se întinde tot mai mare şi mai mare;
In zadar flamura verde o ridică înspre oaste,
150  Căci cuprinsă-i de peire şi în faţă şi în coaste,
Căci se clatină rărite şiruri lungi de bătălie,
Cad Arabii ca şi pâlcuri risipite pe câmpie;
In genunchi cădeau pedestrii, colo caii se răstoarnă,
Cad săgeţile în valuri care şuieră, se toarnă,
155  Şi lovind în faţă 'n spate, ca şi crivăţul şi gerul,
Pe pământ lor li se pare că se nărue tot cerul...


Mircea însuşi mână 'n luptă vijelia 'ngrozitoare,
Care vine, vine, vine, calcă totul în picioare;
Durduind soseau călării ca un zid înalt de suliţi,
160   Printre cetele păgâne trec rupându-şi large uliţi;
Risipite se 'mprăştie a duşmanilor şiraguri,
Şi, gonind biruitoare, tot veneau a ţării steaguri
Ca potop ce prăpădeşte, ca o mare turburată...
Peste-un ceas păgânătatea e ca pleava vânturată.
165  Acea grindin' oţelită înspre Dunăre o mână,
Iar în urma lor se 'ntinde falnic armia română.


Pe când oastea se aşează, iată soarele apune,
Voind creştetele 'nalte ale ţării să 'ncunune,
Cu un nimb de biruinţă: fulger lung încremenit
170   Mărgineşte munţii negri în întregul asfinţit,
Pân' ce izvorăsc din veacuri stele una câte.una
Şi din neguri, dintre codri, tremurând s'arată luna:
Doamna mărilor ş'a nopţii varsă linişte şi somn.
Lângă cortu-i unul dintre fiii falnicului Domn
175  Stă zâmbind de-o amintire, pe genunchi scriind o carte,
     S'o trimiţă dragii sale dela Argeş mai departe:
„De din vale de Rovine
Grăim, Doamnă, cătră Tine,
Nu din gură, ci din carte,
180    Că ne eşti aşa departe.
Te-am ruga, mări, ruga
Să-mi trimiţi prin cineva
Ce-i mai mândru 'n valea Ta:
Codrul cu poenele,
185    Ochii cu sprâncenele ;
Că şi eu trimite-voiu
Ce-i mai mândru pe la noi:
Oastea mea cu flamurile,
Codrul şi cu ramurile,
190    Coiful nalt cu penele,
Ochii cu sprâncenele.
Şi să ştii că-s sănătos,
Că, mulţămind lui Christos,
Te sărut, Doamnă, frumos".
………………………………
……………………………..
……………………………...

195   De-aşa vremi se 'nvredniciră cronicarii şi rapsozii;
Veacul nostru ni-1 umplură saltimbancii şi Irozii...
In isvoadele bătrâne pe eroi mai pot să caut;
Au cu lira visătoare ori cu sunete de flaut
Poţi să 'ntâmpini patrioţii ce-au venit de-atunci încolo ?
200  Înaintea acestora tu ascunde-te, Apollo !
O eroii care 'n trecutul de măriri vă adumbriseţi,
Aţi ajuns acum de modă de vă scot din letopiseţi
Şi cu voi drapându-şi nula, vă citează toţi nerozii,
Mestecând veacul de aur în noroiul greu al prozii.
205  Rămâneţi în umbră sfântă, Basarabi şi voi Muşatini,
Descălecători de ţară, dătători de legi şi datini,
Ce cu plugul şi cu spada aţi întins moşia voastră
Dela munte pân' la mare şi la Dunărea albastră.


Au prezentul nu ni—i mare? N'o să-mi dea ce o să cer?
210  N'o să aflu între-ai noştri vre-un falnic juvaer ?
Au la Sybaris nu suntem lângă capiştea spoelii,
Nu se nasc glorii pe stradă şi la uşa cafenelii?
N'avem oameni ce se luptă cu retoricele suliţi
In aplauzele grele a canaliei de uliţi,
215  Panglicari în ale ţării care joacă ca pe funii,
Măşti cu toate de renume din comedia minciunii?
Au de patrie, virtute nu vorbeşte liberalul,
De ai crede că viaţa-i e curată ca cristalul ?
Nici visezi că înainte-ţi stă un stâlp de cafenele,
220  Ce îşi râde de-aste vorbe îngânându-le pe ele.
Vezi colo pe uriciunea fără suflet, fără cuget,
Cu privirea 'mpăroşată şi la fălci umflat şi buget,
Negru, cocoşat şi lacom, un izvor de şiretlicuri,
La tovarăşii săi spune veninoasele-i nimicuri;
225  Toţi pe buze-având virtute, iar în ei monedă calpă,
Quintesenţă de mizerii dela creştet până 'n talpă.
Şi deasupra tuturora, oastea să şi-o recunoască,
îşi aruncă pocitura bulbucaţii ochi de broască...
Dintr'aceştia ţara noastră îşi alege astăzii solii !
230  Oameni vrednici ca să şează în zidirea sfintei Golii,
In cămăşi cu mâneci lunge şi pe capete scufie,
Ne fac legi şi ne pun biruri, ne vorbesc filosofie.
Patrioţii! Virtuoşii, ctitori de aşezăminte,
Unde spumegă desfrâul în mişcări şi în cuvinte,
235  Cu evlavie de vulpe ca în strane, şed pe locuri
Şi aplaudă frenetic schime, cântece şi jocuri...
Şi apoi în sfatul Ţării se adun' să se admire,
Bulgăroi cu ceafa groasă, grecotei cu nas subţire.
Toate mutrele acestea, sunt pretinse de Roman,
240  Toată greco-bulgărimea e nepoata lui Traian!
Spuma asta 'nveninată, astă plebe, ăst gunoiu,
Să ajung' a fi stăpână şi pe ţară şi pe noi!
Tot ce 'n ţările vecine e smintit şi stârpitură,
Tot ce-i însemnat cu pata putrejunii de natură,
245  Tot ce e perfid şi lacom, tot Fanarul, toţi iloţii,
Toţi se scurseră aicea şi formează patrioţii,
Încât fonfii şi flecarii, găgăuţii şi guşaţii,
Bâlbâiţi cu gura strâmbă sunt stăpânii astei naţii !


Voi sunteţi urmaşii Romei? Nişte răi şi nişte famenil
250  I-e ruşine omenirii să vă zică vouă oameni!
Şi această ciumă 'n lume şi aceste creaturi
Nici ruşine n'au să iee în smintitele lor guri
Gloria neamului nostru spre-a o face de ocară,


Indrăsnesc ca să rostească pân' şi numele tău... ţară!
255  La paris, în lupanare de cinisme şi de lene,
Cu femeile-i pierdute şi 'n orgiile-i obscene,
Acolo v'aţi pus averea, tinereţele la stos...
Ce a scos din voi Apusul, când nimic nu e de scos?


Ne-aţi venit apoi, drept minte o sticluţă de pomadă,
260  Cu monoclu 'n ochiu, drept armă beţişor de promenadă,
Vestejiţi fără de vreme, dar cu creeri de copil,
Drept ştiinţ' având în minte vreun vals de Bal-Mabil,
Iar în schimb cu-averea toată vr'un papuc de curtezană..,
O, le-admir, progenitură de origine romană !


265  Şi acum priviţi cu spaimă faţa noastră sceptic-rece,
Vă miraţi, cum de minciuna astăzi nu vi se mai trece?
Când vedem că toţi aceia, care vorbe mari aruncă
Numai banul îl vânează şi câştigul fără muncă,
Azi, când fraza lustruită nu ne poate înşela,
270  Astăzi alţii sunt de vină, domnii mei, nu este-aşa?
Prea v'aţi arătat arama, sfâşiind această ţară,
Prea făcurăţi neamul nostru de ruşine şi ocară,
Prea v'aţi bătut joc de limbă, de străbuni şi obicei,
Ca să nu s'arate-odată, ce sunteţi: nişte mişei!
275  Da, câştigul fără muncă, iată singura pornire ;
Virtutea? e-o nerozie; Geniul? o nefericire !
  
Dar lăsaţi măcar strămoşii ca să doarmă 'n colb de cronici;
Din trecutul de mărire v'ar privi cel mult ironici
Cum nu vii tu, Ţepeş-Doamne, ca punând mâna pe ei,
280  Să-i împărţi în două cete: în smintiţi şi în mişei,
Şi în două temniţi large cu de-a sila să-i aduni,
Să dai foc la puşcărie şi la casa de nebuni !

Sursa:
MIHAIL EMINESCU - POEZII - EDIŢIE BIBLIOFILĂ
ÎNGRIJITĂ DE M. TONEGHIN
ILUSTRATĂ DE A. BORDENACHE
EDITURA CARTEA ROMANEASCĂ BUCUREŞTI, 
ACEST VOLUM S'A TIPĂRIT IN ATELIERELE DE ARTĂ GRAFICĂ „CARTEA ROMÂNEASCĂ" IN ANUL 1944 CA EDIŢIE FESTIVĂ CU PRILEJUL ANIVERSĂRII A 25 DE ANI DELA ÎNFIINŢAREA SOCIETĂŢII-TEXTUL PRIN PROCEDEUL OFFSET IAR PLANŞELE HORS-TEXTE IN FOTOGRAVURĂ