Faceți căutări pe acest blog

duminică, 26 ianuarie 2014

Ionuţ Hens - Viața și activitatea papei Inocențiu al III-lea1.      Viața și activitatea papei Inocențiu al III-lea

Ales în fruntea Bisericii la numai 38 de ani, Inocenţiu al III-lea (Lothario Conti di Segni) încarnează cel mai bine supremaţia incontestabilă a Papalităţii, aşa cum se conturase aceasta încă din epoca „Certei pentru Învestitură”. În acelaşi timp, guvernarea sa reprezintă expresia ultimei tentative a Bisericii de a da un conţinut precis conceptului de hegemonie universală în dubla sa ipostază, spirituală şi temporală. Viziunea teocratică inocentină este pusă în evidenţă de câteva momente semnificative. Cel dintîi ca importanţă, deşi ultimul în ordine cronologică, a fost convocarea celui de-al IV-lea conciliu ecumenic de la Lateran, din noiembrie 1215. Reunind peste 1500 de reprezentanţi ai comunităţilor religioase din întreaga Creştinătate latină, inclusiv din fostele teritorii de margine (Portugalia, Scoţia, Polonia) şi din Orient, conciliul a adoptat o serie de măsuri extrem de cuprinzătoare, care vizau toate formele de activitate, precum şi organizarea Bisericii în integralitatea ei.[1]
 Hotărârile conciliului s-au referit deopotrivă la guvernarea instituţiei ecleziastice şi la formarea clerului; la competenţele episcopilor şi la teologia sfintelor taine; la morala creştină şi la ansamblul procedurilor administrative, precum şi la nenumărate alte aspecte, tot atât de importante pentru funcţionarea “societăţii credincioşilor”. Prin toate acestea, conclavul nu numai că a dat un impuls decisiv procesului de organizare centralizată a Bisericii şi de afirmare a supremaţiei sale, inaugurat în secolul precedent. În acelaşi timp, el oglindea şi efortul de unificare şi “raţionalizare” a normelor şi practicilor credinţei, simultan cu extinderea lor la ansamblul Creştinătăţii, ceea ce constituia o noutate absolută în raport cu perioadele precedente, arătând şi mai limpede vocaţia hegemonică a Pontificatului roman.
Această expansiune a fost cu atît mai lesne de întreprins, cu cât papalitatea a dispus, cu începere din primii ani ai celui de-al XIII-lea veac, de sprijinul noilor ordine monastice, al dominicanilor şi franciscanilor, organizate pe baza regulii apostolice (şi ea inedită în raport cu principiile monahismului tradiţional), care au fost utilizate ca instrumente nu numai de consolidare a autorităţii papale, ci şi de extindere a influenţei Bisericii, atât în interiorul Creştinătăţii, printre comunităţile la care mesajul evanghelic ajungea mai greu, cît şi în afara acesteia, printre popoarele necreştine, ca, bunăoară, mongolii, în legătură cu care papalitatea a nutrit o vreme iluzia unei posibilităţi de convertire. Activitatea celor două ordine nu constituie doar expresia dimensiunii evanghelice şi militante asumată de creştinismul secolelor XII-XIII. De fapt, această nouă dimensiune însăşi (ca, de altfel, şi amintitele forme de organizare monastică menite a o concretiza) era impusă de amploarea luată în epocă de fenomenul contestaţiei religioase, a cărui reprimare constituia, poate, imperativul cel mai urgent cu care s-a confruntat, în veacurile respective, papalitatea. Această acţiune reprezintă încă unul din momentele care au marcat pontificatul lui Inocenţiu  al III-lea, scoţându-i şi mai mult în relief vocaţia hegemonică. Principala ţintă a acestei represiuni a fost erezia cathară sau albigensă, implantată trainic, de la finele secolului al XI-lea, în regiunile mediteraneene ale Franţei de mai tîrziu, ca urmare, între altele, şi a protecţiei acordate de seniorii locali, îndeosebi de Raymond de Saint-Gilles, conte de Toulouse. [2]
Această neobişnuită conexiune, cu atît mai stranie, în aparenţă, cu cât prezenţa aici a catharilor nu determinase elita nobiliară din regiune să repudieze adevărata credinţă spune mult despre coloratura nu doar religioasă, ci şi politică, a ereziei, a cărei atracţie se cuvine explicată nu numai prin doctrina ei rigoristă, ci şi prin rezistenţa pe care particularismele locale o puteau opune, în această formă, presiunii centralizatoare exercitată de monarhia capeţiană şi Biserica romană. Pe de altă parte, faptul că albigensii au prins rădăcini atît de puternice în mediile urbane din sud nu este câtuşi de puţin întâmplător. Acest lucru denotă că zona maritimă mediteraneană redevenise, în acea epocă, intens circulată şi, prin urmare, deosebit de permeabilă diverselor influenţe exercitate pe filiera circuitelor comerciale. 
Totodată, punându-ne în situaţia de a constata uriaşa discrepanţă, din acea epocă, dintre regiunile sudice şi cele nordice ale regatului capeţian, acelaşi fapt confirmă opinia multor istorici contemporani, care, referindu-se la Franţa acestei perioade, au caracterizat-o ca fiind structurată în două entităţi absolut distincte. Împotriva albigensilor, Inocenţiu al III-lea a iniţiat, în 1213, o veritabilă cruciadă, ai cărei participanţi (nobili provenind din părţile nordice ale regatului, puşi sub conducerea lui Simon de Montfort), au fost cu atît mai tentaţi să se angajeze în această campanie, cu cât li se promiseseră beneficii funciare substanţiale în teritoriile pe care le-ar fi cucerit. Succesul cruciadei a fost neobişnuit de rapid. [3]
După cucerirea, rînd pe rînd, a principalelor oraşe din regiune (Béziers, Carcassonne şi Toulouse) şi zdrobirea la Muret (13 septembrie 12139) a oştilor lui Pedro al II-lea de Aragon, sosite în ajutorul celor atacaţi, armata lui Simon de Montfort şi, mai apoi, a regalităţii franceze a desăvârşit, pînă în anul 1244 (data  cuceririi ultimului bastion al rezistenţei cathare, fortăreaţa Montségur), ocuparea întregii regiuni.[4] Drept recompensă şi în conformitate cu promisiunea iniţială, seniorii au primit din partea papei posesiunile învinşilor, dar – fapt semnificativ – ca feuduri pontificale, modalitate prin care Inocenţiu al III-lea îşi asigura un control direct, asupra tuturor teritoriilor smulse ereziei. Procedeul era, de bună seamă, neobişnuit pentru o instanţă care nu revendicase, până atunci, decât o întâietate morală (spirituală), nicidecum materială. În logica acţiunilor concepute de Inocenţiu al III-lea, el nu era, însă, deloc paradoxal. [5]
Aceeaşi practică fusese utilizată (şi urma să mai fie) de papalitate şi în raporturile acesteia cu diferite regate  europene, pe ai căror monarhi Inocenţiu al III-lea şi-i subordonase în calitate de vasali. Aşa s-a întâmplat, bunăoară, cu regele Aragonului, menţionat mai sus, care a fost obligat să vină la Roma pentru a depune omagiu papei, în schimbul regatului, pe care şi-l păstra, dar ca feudatar al Sfîntului Părinte. Bula pontificală emisă cu acest prilej preciza că urmaşii săi erau ţinuţi, înainte de înscăunare, să solicite coroana seniorului apostolic. La fel Ioan Assan al II-lea a obţinut coroana regală şi protecţia Romei cu aceeaşi condiţie, un legat pontifical autorizîndu-l să bată şi monedă proprie (1204). Acelaşi procedeu a fost aplicat de Inocenţiu al III-lea şi în Sicilia (administrată, un timp, ca şi cum ar fi fost vorba de o posesiune pontificală) şi, de asemenea, în Serbia, unde Ştefan Nemanja, îngrijorat de tratativele dintre Bulgaria şi Sfântul Scaun, s-a apropiat de Inocenţiu al III-lea, cu promisiunea de a-şi plasa regatul sub jurisdicţia papalităţii, în schimbul coroanei de rege (primită în 1217). [6]
Prin acest sistem de relaţii, papalitatea a fost, la începutul secolului al XIII-lea, mai aproape ca oricând de a-şi extinde influenţa asupra întregii Creştinătăţi, inclusiv a celei ortodoxe, ca urmare a reculului temporar, dintre 1204 şi 1261, al hegemoniei bizantine în Răsărit. Tot în calitate de senior, Inocenţiu al III-lea l-a constrâns pe Ioan Fără Ţară săi presteze omagiu preferenţial de vasalitate (“hommage lige”), să-l recunoască suzeran şi să accepte a-şi considera regatul ca feud al Papei (1213). Acest act punea capăt unui îndelungat conflict, la a cărui origine s-a aflat tot dreptul de învestitură. Obiectul litigiului l-a reprezentat arhiepiscopatul de Canterbury – cel mai important sediu ecleziastic din Anglia – pentru care, atât Ioan, cât şi Papa aveau câte un candidat propriu. Refuzul regelui de a recunoaşte învestitura pontificală – după ce, în secolele anterioare, toţi predecesorii săi acceptaseră acest principiu şi se raliaseră decretelor gregoriene şi urbaniene – a avut, pentru Ioan, urmări deosebit de grave:  După opinia lui Marcel Pacaut, victoria de la Muret a fost o adevărată victorie “naţională”,  mult mai importantă de cît avea să fie aceea de la Bouvines, din luna iulie a anului următor (1214).  Ea a răsturnat complet situaţia în regiunile mediteraneene, antrenând unificarea lor definitivă cu teritoriile din nordul regatului.
Cât despre Aragon – care, în urma înfrângerii suferite a rămas doar cu senioria de Montepellier (dar nu pentru mult timp), el va fi, după această dată, definitiv respins dincolo de Pirinei, fiind obligat a-şi reconsidera proiectele numai în funcţie de situaţia din Peninsulă şi a-şi reorienta expansiunea spre bazinul mediteranean proxim (insulele Baleare şi Sicilia) în 1208 Inocenţiu a aruncat interdicţia asupra întregului regat, măsură urmată, trei ani mai târziu (în 1211), de un decret care îi elibera pe supuşi de obligaţia lor de fidelitate faţă de monarh. În acelaşi timp, Papa a depus toate străduinţele de a-l atrage pe Filip al II-lea August, regele Franţei, într-o cruciadă care trebuia să-l alunge pe Ioan de pe tron, ceea ce, pentru monarhul capeţian, a constituit o bună ocazie de a mai da o lovitură rivalului său Plantagenet cu care se afla de mai mulţi ani în conflict pentru ducatul Normandiei. În aceste circumstanţe, şi confruntat cu revolta baronilor, care îl obligaseră să le reconfirme, prin Magna Carta, vechile privilegii, Ioan a trebuit să se încline, obţinând în schimb anularea, în 1215, de către   Papă a actului prejudiciant, considerat de Inocenţiu al III-lea ca dăunător propriei suzeranităţi, prin însăşi faptul că diminua puterile vasalului său. [7]
În 1216, la moartea Papei, supremaţia deopotrivă spirituală şi temporală a pontificatului în Occidentul medieval era nu numai deplină, ci şi de necontestat. Ea se va menţine şi se va consolida şi în deceniile următoare, cînd Biserica se va impune definitiv asupra eternului ei rival, Imperiul. Pînă a nu intra în detaliile acestei ultime confruntări, se cuvine să ne oprim asupra temeiurilor doctrinare ale teoriei inocentine a supremaţiei pontificale, cu atît mai mult, cu cît acestea constituie un important pas mai departe în raport cu ideile gregoriene. Cea mai semnificativă noutate în interpretarea dată de Inocenţiu al III-lea prerogativelor papale şi, totodată, piesa cea mai importantă a doctrinei teocratice pe care el a desăvîrşit-o a fost asumarea dreptului de intervenţie în problemele temporale. Inovaţia era considerabilă, din moment ce nici unul dintre înaintaşii săi, nici chiar neîmpăcatul adversar al lui Henric al IV-lea nu se gândise să meargă atât de departe, încât să intre pe un tărâm prin tradiţie rezervat competenţei principilor laici.
 Argumentul invocat de Inocenţiu al III-lea pentru a legitima această intruziune a fost că, în anumite situaţii, impuse de cursul evenimentelor, Sfîntul Părinte avea dreptul de a interveni în problemele seculare, dacă implicaţiile acestora erau de natură spirituală. Or, cum nici una dintre evoluţiile temporalului nu se putea sustrage acestor incidenţe, mai ales atunci când era vorba de conflictele dintre monarhi (ca, bunăoară, cel dintre Filip al II-lea şi Ioan Fără Ţară sau războiul dintre Otto de Braunschweig şi Filip de Suabia, care îşi disputau coroana imperială), intervenţia pacificatoare a Papei nu cunoştea, practic, limite, putându-se exercita oricând şi oriunde. Ea era cu atât mai firească şi legitimă, cu cât numai Papa poseda deplina suveranitate în raport cu problemele acestei lumi. Spre deosebire de Împărat, care nu putea revendica decât un drept de administrare (“potestas” sau ”administratio”), Papa, în calitate de vicar nu numai al Sfântului Petru, ci al lui Hristos însuşi (vicarius Christi), era liber să acţioneze în toate domeniile (chiar dacă, principial, această libertate nu se putea exercita decât în împrejurări excepţionale). Acelaşi drept mai era întărit şi de faptul că demnitatea imperială ţinea, în fond, tot de papalitate, atât prin originea sa (“principaliter”) – întrucît Biserica, prin Leon al III-lea, îi asigurase “translaţia” de la romani la germani –, cît şi prin finalitate (“finaliter”), de vreme ce rostul ei ultim era de a servi cauza spirituală.[8] În acest mod, Inocenţiu al III-lea răpea Împăratului orice justificare religioasă a puterii, desăvârşind, şi de jure, o subordonare care constituia deja, în planul faptic, o realitate ce data de mai multe decenii.

2.      Personalitatea papei Inocențiu al III-lea reflectată în paginile istoriei

În timpul domniei acestui mare papp, Scaunul Romei a ajuns la apogeul puterii sale. Secolul al treisprezecelea se distinge, în general, ca miezul zilei gloriei pontificale. Am văzut zorii înălţării papale, sau, mai curând, mijirea zorilor ei, în planurile îndrăzneţe ale lui Inocenţiu I şi Leon cel Mare, în secolul al cincilea. Grigore cel Mare, în secolul al şaptelea, şi Nicolae şi Ioan în cel dea-al nouălea, au făcut multe pentru a pune bazele marelui edificiu papal, iar Grigore al-VII-lea a înălţat suprastructura lui. Unicul obiectiv al ambiţiei preotului fără scrupule era acela de a reda Romei papale tot ceea ce pierduse Roma imperială, astfel încât Scaunul Sf. Petru să fie deasupra tuturor tronurilor. Dar îndrăzneţul papă a pierit în lupta disperată. Roma a fost cucerită, şi, după cum am văzut, Hildebrand a fost obligat să fugă şi a murit în exil, la Salerno.
Timp de mai bine de o sută de ani nu a venit nici un papă care să continue lucrarea pe care o începuse el, dar, la începutul secolului al treisprezecelea, geniul lui Grigore a fost depăşit de Inocenţiu. Planurile îndrăzneţe ale celui dinainte au fost adese la îndeplinire complet de cel din urmă. Fără-ndoială, a fost o conjunctură de împrejurări favorabile, iar puterile minţii sale erau potrivite pentru a-şi atinge obiectivul principal, el obţinând astfel ceea ce de veacuri dominase imaginaţia papilor: “supremaţia sacerdotală, monarhia regală şi stăpânire peste toţi regii pământului”. Preotul încoronat al Romei a ajuns să pună în mişcare cu o mână de maestru şi cu o perseverenţă neostenită întreaga maşinărie a papalităţii pentru a menţine şi consolida suveranitatea absolută a Scaunului de la Roma. Dar, odată ajuns la vârf, trebuie să ne oprim pentru o reflecţie. Să facem un efort pentru a vedea care este gândul lui Dumnezeu cu privire la marele sistem religios, nu numai mărturia istoriei.[9]

3.      Scrisoarea trimisă de papa Inocențiu către Ioniță Asan Caloian (Decembrie, 1199)[10]

Nobili viro Johannitio,
Respexit Dominus humilitatem tuam et devotionem quam erga Romanam Ecclesiam cognosceris hactenus habuisse, et te inter tumultus bellicos et guerrarum discrimina non solum potenter defendit, sed etiam mirabiliter et misericorditer dilatavit. Nos autem audito quod de nobili Urbis Romanae prosapia progenitores tui originem  traxerint, et tu ab eis et sanguinis generositatem contraxeris, et sincerae devotionis aflfectum quem ad apostolicam sedem geris quasi haereditario jure, jampridem te proposuimus litteris et nunciis visitare. Sed variis Ecclesiae sollicitudinibus detenti hactenus non potuimus nostrum propositum adimplere. Nunc vero inter alias sollicitudines nostras, hanc etiam assumendam duximus, immo consummandam potius jamdudum assumptam, ut per legatos et litteras nostras te in laudabili foveamus proposito et in devotione sedis apostolicae solidemus. Dilectum itaqae filium nostrum Dominicum archipresbyterum Graecorum de Brundusio ad te personaliter destinantes, monemus nobilitatem tuam et exhortamur in Domino, ac per apostolica tibi rescripta mandamus quatenus ipsum humiliter et devote recipiens, honorifice ac benigne pertractes et pereum plenius nobis tuam devotionem exponas. Cum enim plene nobis per ipsum de sinceritate tai propositi et devotionis affectu constiterit, ad te proposuimus maiores nuntios vel legatos potius destinare, qui tam te quam tuos in apostolicae sedis dilectione confirment; et te de benevolentia nostra efficiant certiorem. [11]

„Inocențiu episcopul etc.. Nobilul bărbat Ioaniţiu etc. Domnul a ţinut seama de smerenia şi credinţa pe care ştii că le-ai arătat până acum bisericii romane şi în tumultul și primejdiile războiului nu numai că te-a ocrotit foarte mult ci te-a şi dus la mărire în chip uimitor şi cu îndurare. Iar noi, auzind că strămoşii tăi şi-au tras originea din nobila stirpe a oraşului Roma, iar tu ai moştenire de la ei nobleţea sângelui şi simţământul curat de credinţă pe care îl ai faţă de scaunul apostolic, ca pe o lege moştenită, de multă vreme ţi-am propus prin scrisorile şi trimişii (noştri) să te vizităm [...]”[12][1] Stănescu Gheorghe, Studii de istorie bisericească universală şi patristică, Editura Arhidiecezana, Cluj-Napoca, 1998, p. 78
[2] Ibidem, p. 112
[3] Manolescu Radu, Istoria Evului Mediu. Vol. I – Feudalismul timpuriu, Editura Centrul de multiplicare al Universităţii Bucureşti, Bucureşti, 1972, p. 241
[4] Ibidem, p. 272
[5] Stănescu Gheorghe, op. cit., p. 111
[6] Costăchel Valeria, Istorie universală, Bucureşti, 1972, p. 171
[7] Stănescu Gheorghe, op. cit., p. 89
[8] Ibidem, p. 75
[9] Jacques Le Goff, Pentru un alt Ev Mediu, Editura Meridiane, Bucureşti, 1986,  p. 55
[12] Traducere  Adina Berciu-Drăghicescu, Liliana Trofin, Culegere de documente privind istoria românilor. Secolele IV-XVI. Partea I, Bucureşti, 2000